Soetamine

Millele pöörata kemikaalide soetamisel tähelepanu?

Registreerimisnumbrile – kas kemikaal on registreeritud REACH-määruse (artikkel 20, lõige 3) kohaselt?

Registreerimisnumbri leiab ohutuskaardi esimesest jaost. Sellekohase info puudumisel, tasub küsida tarnijalt, kas ainel on registreerimisekohustus. Ka Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) kodulehelt leiab nimekirja registreeritud ainetest, kus ühtlasi on ka märge selle kohta, kes aine registreeris. Registreerimiskohustus lasub tootjal või importijal.

NB! Mõned ained on registreerimiskohustusest vabastatud. Loe erandite kohta SIIT.

Ohutuskaardile – kas kemikaalil on nõuetekohane ohutuskaart?

Tarnija ülesanne on tagada ohutuskaardi olemasolu. Üha levinum praktika on, et need tehakse kättesaadavaks veebis. On oluline, et kõik kemikaaliga kokku puutuvad töötajad teaksid, kust ohutuskaardi leiab ja kuidas seda kasutada: kust leiab vajadusel informatsiooni aine ohtude ja ohutu käitlemise kohta.

Ohutuskaart tasub üle vaadata juba enne kemikaali soetamist! Uuri, millistel tingimustel tuleb kemikaali ladustada. Kas see on temperatuuritundlik? Vajab see plahvatuskindlat hoiustamist? Millal on aegumistähtaeg? Kas sellel on spetsiifilised kasutustingimusi, näiteks nõue kasutada kemikaali ainult suletud süsteemis?

Piirangutele – kas aine kasutamise kogustele või kasutusaladele on seatud piiranguid?

Piirangutega seotud infot leiab ohutuskaardi 15 jaost. Kui ainele on kehtestatud piirangud, tuleb kinni pidada lubatud kasutuskogustest või teha kindlaks, et kemikaali võib kasutada kindlal kasutusalal.

Kust leiab veel infot?

REACH-määruse XVII lisast leiab nimekirja ohtlikest ainete, segude ja toodetega seotud piirangutest.

REACH-määruse XIV lisast leiab autoriseerimisnimekirja eriti ohtlikest ainetest, mida võiks järk-järgult võimalusel asendada alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega. Asendamise kohta leiab informatsiooni ja nõuandeid SUBSPORT veebilehelt.

NB! Kui aine on autoriseerimisnimekirjas, tuleb teha kindlaks, et spetsiifiline kasutusala on autoriseerimisel kaetud. Veendu, et autoriseerimine saaks tehtud enne aine soetamist. Alternatiiv on ka valida teine tarnija.

Kogustele – millist kogust kemikaali ettevõttes tegelikult vajatakse?

Väiksemate koguste ostmine ja kasutamine tähendab ühtlasi vähem kemikaalijäätmeid. Mõtle jätkusuutlikult! Ostke ained ainult nii palju, kui tootmisprotsessis tegelikult tarvis läheb. Jälgige ka seda, et ettevõtte suudaks seotatavat aine kogust ohutult ladustada.

Kemikaalide omadustele – milline on aine mõju töötajate tervisele ja keskkonnale?

Uuri, milliseid ohutumaid alternatiive turul leidub. Võib-olla aitavad muudatused tootmisprotsessis või -meetodites loobuda ohtlike ainete kasutamisest.

Kemikaaliarvestusele – kui tihti uuendatakse ettevõttes kemikaaliarvestust?

Ettevõttel on kohustus pidada kasutatavate ja ladustatavate ohtlike ainete osas arvestust. Kemikaaliarvestus võiks vähemalt sisaldada aine nime, CAS-registreerimisnumbrit, aine kogust ja selle asukohta.