Projektas

Life Fit for REACH yra

tarptautinis projektas, kurio pagrindinis tikslas – padėti įmonėms susigaudyti kasmet griežtėjančiame cheminių medžiagų valdymo reguliavime ir pasirengti būsimiems apribojimams jau šiandien. Prisijungiančioms įmonėms siūlomas „cheminių medžiagų valdymo paketas”, padėsiantis:

 • Suprasti medžiagų /mišinių saugos duomenų lapus;
 • Išsiaiškinti naudojamų medžiagų / mišinių klasifikavimo ir ženklinimo reikšmę;
 • Gauti informaciją apie cheminių medžiagų / mišinių inventorizaciją ir bendrąją jų valdymo praktiką;
 • Išsiaiškinti, ar naudojate didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC) ir kokios prievolės jums taikomos;
 • Pavojingas chemines medžiagas pakeisti alternatyviomis medžiagomis arba technologijomis;
 • Sumažinti jūsų įmonės poveikį aplinkai bei sužinoti, kaip efektyviai naudoti išteklius.

Kodėl tai svarbu?   

Pavojingų cheminių medžiagų (tokių, kurios yra dirbtinės ir turi neigiamą ilgalaikį poveikį tiek aplinkai, tiek gyvajai gamtai, tiek žmogaus sveikatai) naudojimas įmonių veikloje ir išmetimai į aplinką šiuo metu yra kontroliuojami ir ribojami pagal naudojamų medžiagų kiekį. Tačiau atsiranda vis daugiau mokslinių įrodymų, kad šiom pavojingoms cheminėms medžiagoms saugios koncentracijos negali būti, kadangi net maži kiekiai besikaupdami aplinkoje ir gyvuosiuose organizmuose sutrikdo natūralius apykaitos ciklus ir turi įtakos gyvūnų hormoninei sistemai, žmonių susirgimams vėžinėmis ligomis, paviršinių ir giluminių vandenų kokybei. Siekiama tokias pavojingas chemines medžiagas ateityje riboti ar drausti naudoti gamybai ES lygiu, tačiau šie procesai vyksta pakankamai  lėtai dėl formalių procedūrų, o tokių medžiagų  kasdienis naudojimas yra labai paplitęs (tai rodo tyrimų, atliktų BaltActHaz projekto metu, rezultatai). Todėl svarbu jau dabar imtis veiksmų šių medžiagų kiekio aplinkoje mažinimui. Pagrindinė šių medžiagų mažinimo priemone, kai tik įmanoma, laikoma alternatyvių, neturinčių pavojingų savybių, medžiagų naudojimas arba technologijų keitimas (pakeitimas). Tokiu būdu sumažinami įmonės ištekliai nuotekų ir išmetamų teršalų valymui, eliminuojamas neigiamas poveikis darbuotojų sveikatai bei galutiniam vartotojui pateikiamas saugesnis produktas. 

Projekto veiklos

 • Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas įmonėse partnerėse (keičiant naudojamas chemines medžiagas arba technologijas) skatinant kitas, panašią veiklą vykdančias įmones savo veikloje atsisakyti šių pavojingų medžiagų. Įmonėse partnerėse bus vykdoma cheminių medžiagų inventorizacija bei pavojingų cheminių medžiagų tyrimai nuotekose, atliekama pavojingų cheminių medžiagų identifikacija, rengiami pakeitimo planai bei socialinė ir ekonominė pakeitimo analizė. 
 • Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo socialinės-ekonominės analizės bei poveikio aplinkai vertinimo atlikimas. 
 • Informacijos, pateikiamos Tarptautinio cheminių medžiagų sekretoriato (ChemSEC) pakeitimų duomenų bazėje SUBSPORT vertimas į nacionalines kalbas ir pritaikymas Baltijos šalių įmonėms. 
 • Cheminių medžiagų apskaitai įmonėse reikalingų elektroninių priemonių tobulinimas.   
 • Aplinkosauginių pirkimų gairių, kuriomis vadovaujantis įmonės galėtų pateikti reikalavimus žaliavas tiekiančioms įmonėms, parengimas.  
 • Mažų/vidutinių pramonės įmonių informavimas bei konsultavimas apie tinkamą cheminių medžiagų tvarkymą įmonėse; informacinės kampanijos organizacimas leidinių rengimas.   
 • Dalinimasis įgyta patirtimu su valstybinėmis institucijomis. 

Laukiami projekto rezultatai

 • Pagrindinis rezultatas – įvertintas ir pademonstruotas pavojingų cheminių medžiagų poveikio aplinkai sumažėjimas; pavojingų medžiagų pakeitimo poveikis įmonės ekonominei veiklai, darbuotojų sveikatai. 
 •  Parengti pasiūlymai dėl pavojingų cheminių medžiagų naudojimo ir taršos šiomis medžiagomis mažinimo ir pakeitimo įmonėms. 
 • Atliktas pavojingų cheminių medžiagų pilnas arba dalinis pakeitimas įmonėse partnerėse. 
 • Sukurta ir pristatyta informacinių technologijų priemonė cheminių medžiagų apskaitai mažose ir vidutinėse įmonėse. 
 •  Lietuvių kalba pateikiama pagrindinė informacija apie pavojingas chemines medžiagas ir jų pakeitimą SUBSPORT portale (http://www.subsport.eu/). 
 • Į ES lygiu prieinamą portalą SUBSPORT įtraukti projekto metu įgyvendinti pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo atvejai. 
 • Surengti mokymai apie pavojingų cheminių medžiagų valdymą ir pakeitimą įmonių atstovams. 
 • Valstybinių institucijų specialistų kvalifikacijos kėlimas ir gebėjimų stiprinimas pavojingų cheminių medžiagų valdymo ir pakeitimo klausimais.

Susidomėjai, nori prisijungti ar pasiteirauti - kreipkis į Baltijos aplinkos forumo Cheminių medžiagų skyrių chemija@bef.lt.