Marķēšana/Identifikācija

Ja piegādājat bīstamas ķimikālijas ES teritorijā, tās jāmarķē saskaņā ar Klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas (CLP) regulu.
Marķējums informē par:

  • ķimikālijas nosaukumu un produkta identifikatoru;
  • piegādātāja nosaukumu, adresi un tālruņa numuru;
  • ķimikāliju daudzumu paketē;
  • bīstamības simboliem, signālvārdiem, bīstamības un drošības apzīmējumiem.

CLP piktogrammas:

kodīgs1.png  Kodīgs, rada ādas un acu apdegumus

toksisks.png  Nopietnas bīstamības veselībai, var radīt ļoti smagu ilgtermiņa ietekmi uz veselību

uzmanibu.png Bīstamības veselībai, ādas un acu iekaisums, kaitīga ietekme uz veselību, bīstams ozona slānim

bistams videi.pngBīstamības videi, toksisks ūdens organismiem, ilgtermiņa kaitējums ekosistēmai

skelets.gifToksisks, apdraud dzīvību arī nelielos daudzumos un īslaicīgi iedarbojoties

liesma.gifViegli uzliesmojošs

oksidejoss.gifOksidētājs, izraisa vai pastiprina aizdegšanos, palielina ugunsbīstamību

spradziens.gifZem spiediena esoša gāze, tvertne karstumā var uzsprāgt

spradziens 1.gifSprādzienbīstams - jutīgs pret uguni, karstumu, vibrāciju vai berzi

Vairāk par piktogrammām un darba drošību var uzzināt šajā Eiropas Ķimikāliju aģentūras sagatavotajā materiālā.

CLP piktogrammas.jpg