PROJEKT

Zanieczyszczenie chemiczne jest jednym z trzech globalnych kryzysów zagrażających Ziemi według ONZ, i które są powiązane z utratą różnorodności biologicznej oraz zmianami klimatycznymi. Ostatnie badania pokazują, że część populacji UE jest narażona na kilka niebezpiecznych substancji chemicznych na poziomach, gdzie nie można wykluczyć niekorzystnych skutków zdrowotnych. Stan wód europejskich oraz niedawne skandale dotyczące zanieczyszczenia wody pitnej przez PFAS pokazują pilną potrzebę ograniczenia emisji niebezpiecznych substancji.

Przedsiębiorstwa mogą nie być świadome wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa chemicznego w różnych ustawodawstwach UE (np. regulacja REACH) lub brakować im zasobów i kompetencji do ich wdrożenia. Bezpieczeństwo chemiczne jako przypadek biznesowy i konkurencyjna przewaga nie były jeszcze przekonującym argumentem dla poprawy zarządzania ryzykiem chemicznym. Systematyczne zarządzanie ryzykiem chemicznym w przedsiębiorstwach ma kluczowe znaczenie dla zidentyfikowania wyzwań, potencjalnych niezgodności i związanych z nimi potrzeb działań, w tym substytucji. Takie systemy muszą być proste, zrozumiałe i możliwe do wdrożenia z rozsądnym nakładem pracy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Projekt "Zarządzanie ryzykiem chemicznym i ocena alternatyw: Narzędzia i najlepsze praktyki wspierające cyrkularność, tworzenie bardziej zrównoważonych produktów i unikanie substytucji niepożądanych - LIFE FitforREACH-2" opiera się na kilku zasadach:

  1. Pomoc dla samopomocy: szkolenia, informacje, poradniki i narzędzia FFR-2 są narzędziami umożliwiającymi przedsiębiorstwom wdrożenie dobrego systemu zarządzania ryzykiem. Budowanie zdolności i wsparcie konsultacyjne wspierają "uczenie się przez działanie".
  2. Koncepcje oparte na łańcuchu dostaw: przedsiębiorstwa są częścią ekosystemu gospodarczego; zmiany dotyczą klientów i mogą dotyczyć również dostawców oraz dalszych interesariuszy. Jest to uwzględnione w systemie zarządzania ryzykiem chemicznym i wskazówkach dotyczących wdrożenia.
  3. Uwzględnianie o cyklu życia: wszystkie działania uwzględniają cały cykl życia substancji chemicznej, aby zapobiec przenoszeniu ryzyka chemicznego lub obciążeń środowiskowych, np. podczas substytucji lub prze projektowania produktów i usług.
  4. Rozwiązywanie problemów u źródła: analiza wyzwań w zarządzaniu ryzykiem chemicznym zawsze będzie dążyć do zidentyfikowania przyczyny i znalezienia rozwiązań, które adresują tę przyczynę. Substytucja niebezpiecznych substancji chemicznych jest jednym z rozwiązań, które stanowi radykalne i kompleksowe podejście do adresowania toksycznych ryzyk u źródła.
  5. Całościowe oceny i podejście ostrożnościowe: Wskazówki i narzędzia mają na celu przedstawienie kompleksowego obrazu wyzwań i rozwiązań. Bycie ostrożnym może oznaczać wykraczanie poza wymagania prawne i stosowanie rozwiązań przyszłościowych.
  6. Zapewnienie stabilnej podstawy dla zarządzania ryzykiem chemicznym: w sensie "pomocy dla samopomocy" i w celu zrównoważonego wywoływania zmian w przedsiębiorstwach, istotnym elementem FFR-2 jest budowanie kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem chemicznym, w szczególności dotyczące gromadzenia, rozumienia i wykorzystywania informacji.