Cheminių medžiagų valdymas

Šiame puslapyje rasite naudingos informacijos apie cheminių medžiagų rizikos valdymą įmonėse. Pateikiama informacija yra skirta Baltijos šalių įmonėms. Ji paruošta pagal ES įstatymų numatomus reikalavimus, tačiau yra pritaikyta atsižvelgiant į Lietuvos, Latvijos ir Estijos nacionalinius ypatumus.

Apačioje pateikiamoje schemoje pavaizduoti šiame puslapyje aptariami cheminių medžiagų valdymo aspektai:

schema.jpg

Cheminių medžiagų įsigijimas

  • Pirkimai

  • Žalieji pirkimai

Naudojamas cheminės medžiagas reikėtų rinktis ne atsitiktinai. Svarbu ne tik įvertinti reikalingas technines charakteristikas, bet ir iš anksto numatyti medžiagų keliamus pavojus ir būtinas saugumo priemones.

Klasifikacija/ ženklinimas/ saugos duomenų lapai (SDL)

Siekiant tinkamai valdyti cheminių medžiagų keliamą riziką, būtina išsami informacija apie naudojamas medžiagas. Gamintojai ir importuotojai privalo perduoti žinias apie chemines medžiagas jas klasifikuodami, ženklindami ir pasirūpindami saugos duomenų lapais. Cheminių medžiagų naudotojai turi teisę gauti informaciją apie pavojus iš tiekėjų. Jie taip pat yra įpareigoti atsižvelgti į šią informaciją rinkdamiesi ir valdydami chemines medžiagas.

Inventorizacija

Norint tinkamai naudotis ir nuolat atnaujinti informaciją apie įmonėje naudojamas chemines medžiagas, būtina periodiškai atlikti inventorizaciją. Tai taip pat padeda lengviau įvertinti rizikas ir patogiai sekti įvairių ataskaitų poreikį.

Pakeitimas

Rizikos vertinimo atlikimas ir rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas, įskaitant cheminių medžiagų pakeitimą.

Cheminių medžiagų rizikos vertinimas padeda tinkamai nusistatyti prioritetines rizikos mažinimo priemones.  T. y. padeda nustatyti pirmuosius žingsnius, padėsiančius išvengti neigiamo cheminių medžiagų poveikio darbuotojų sveikatai, saugumui ir aplinkai. Viena pirmųjų rizikos mažinimo priemonių – pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas mažiau pavojingomis alternatyvomis.

Sandėliavimas

Netinkamas cheminių medžiagų sandėliavimas kelia pavojų žmonių sveikatai, aplinkai ir turtui, todėl tam reikia skirti  pakankamai dėmesio.

Išteklių naudojimo efektyvumas

Norint tinkamai valdyti chemines medžiagas, būtina imtis išteklių naudojimo efektyvumo priemonių. Jos ne tik padeda sutaupyti, bet ir sumažina riziką, nes sumažėja pačių cheminių medžiagų, jų emisijų ir atliekų kiekiai.

Atliekų šalinimas

Pavojingos atliekos

Atliekų virtimas žaliava

Dėl cheminių medžiagų atliekos gali būti klasifikuojamos pavojingomis. Tai verčia įgyvendinti specialius jų sandėliavimo ir šalinimo reikalavimus. Atliekų perdirbimas ir pakartotinis panaudojimas, žiedinė ekonomika,  turi būti taikoma, kur tik įmanoma.

Komunikacija

Vidinės komunikacijos apie cheminių medžiagų keliamus pavojus stiprinimas gali pasitarnauti mažinant riziką. Dalinantis informacija yra keliamas bendrųjų žinių lygis ir interesas rūpintis tinkamu cheminių medžiagų valdymu. Komunikacijos metodai apima: rašytinę informaciją (darbuotojų instrukcijos, procedūrų aprašai, informacinės lentos ir pan.), taip pat mokymų programas ar reguliarius saugumo instruktažus bei mokymus (pavyzdžiui, gaisro pratybos). Išorinė komunikacija apie chemines medžiagas prisideda ir prie geresnio vidinio įmonės cheminių medžiagų keliamų rizikų valdymo. Išorinė komunikacija gali būti nukreipta:

  • į plačiąją visuomenę, klientus, cheminių medžiagų tiekėjus ir gamintojus (platinimas),
  • į valstybines institucijas (komunikacija su valstybinėmis institucijomis/ ataskaitos).

Jei turite konkrečių klausimų - rašykite Baltijos aplinkos forumo Cheminių medžiagų skyrių chemija@bef.lt.