Pavojingų medžiagų pakeitimas

Cheminių medžiagų pakeitimas – tai procesas, kai pavojinga cheminė medžiaga ar cheminių medžiagų mišinys pakeičiamas mažiau pavojinga alternatyva. Savanoriškas keitimas – ne dažna praktika. Įprastai pakeitimai atliekami, kai įmonė siekia pradėti ženklinti savo produktus ekoženklais ar įdiegti aplinkosauginio valdymo sistemą ISO14001. Kartais pakeitimo reikalauja užsienio klientai, kurių šalyse įteisinti griežtesni reikalavimai cheminėms medžiagoms. Pakeitimas gali būti atliktas ir dėl privalomų ES cheminių medžiagų teisinių reikalavimų (pavyzdžiui, REACH cheminių medžiagų įstatymo apribojimų tam tikriems panaudojimo būdams arba absoliutaus uždraudimo). Taip pat, kai cheminių medžiagų naudojimas gamyboje kelią nepriimtiną riziką žmogaus sveikatai ir aplinkai, reikalaujama jas pakeisti.

Pakeitimą galima atlikti įvairiais būdais, priklausomai nuo pačios pavojingos cheminės medžiagos. Pavyzdžiui, vienu atveju medžiagą galimą pakeisti į mažiau pavojingą, bet turinčią tas pačias technines savybes. Jei medžiagos savybės skiriasi, o geresnių alternatyvų nėra, gali tekti pakeisti produkto gamybos procesą ir patį produktą. Vienas iš pagrindinių iššūkių šiame procese yra atlikti pakeitimą nepadidinant energijos sunaudojimo.

Kokia nauda iš pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo?

 • Mažesnės finansinės išlaidos pavojingų atliekų tvarkymui.
 • Paprastesnis cheminių medžiagų inventorius.
 • Supaprastėję darbo saugos reikalavimai.
 • Teigiamas gaminio įvaizdis. Rinkoje jį galima pateikti kaip saugų vartotojų sveikatai ir draugišką aplinkai.
 • Teisinių reikalavimų, kurie bus arba gali būti pritaikyti ateityje atitikimas.
 • Pakeitimas gali nulemti inovacijas ir resursų naudojimo efektyvumą.

Kurias pavojingas medžiagas reikia keisti?

Pakeitimas yra būtinas, jei pavojingos medžiagos, esančios gaminių sudėtyje ar naudojamos gamybos procesuose, kelia nepriimtiną pavojų žmogaus sveikatai ir aplinkai. Pavyzdžiui, jei šios medžiagos yra:

 • Kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai.
 • Patvarios aplinkoje, bioakumuliacinės ir toksiškos.
 • Keliančios rimtą pavojų aplinkai ir žmogaus sveikatai, pavyzdžiui, trikdančios endokrininę sistemą.

Kaip išsiaiškinti, ar jūsų įmonėje yra cheminių medžiagų, kurias reikia pakeisti?

Pasitikrinkite, ar tarp jūsų importuojamų, gaminamų ar naudojamų cheminių medžiagų yra pažymėtų šiais simboliais:

skelets.giftoksisks.pnguzmanibu.pngkodīgs1.pngbistams videi.png

Taip pat išsiaiškinkite, ar jūsų įmonės darbuotojai, dirbantys su tam tikromis cheminėmis medžiagomis, nesiskundžia dėl sveikatos sutrikimų, pavyzdžiui: dažnų galvos skausmų, odos bėrimų, galvos svaigimo, pykinimo ir akių dirginimo.

Peržiūrėkite saugos duomenų lapus (SDL). Ar įmonėje naudojamos medžiagos turi vieną ar daugiau iš šių išvardintų pavojingumo frazių?

Aukščiausias prioritetas pakeitimui

Pakeitimas svarbus

Turėtumėte apsvarstyti pakeitimo galimybes

Medžiagos, įtrauktos į REACH kandidatinį sąrašą, autorizuotinos medžiagos ir (arba) turinčios H teiginius 340, 350, 360, 361.

Taip pat, į „SinList“ įtrauktoms medžiagoms (t. y. kurios ateityje gali būti įtrauktos į kandidatinį sąrašą, nes jos atitinka „ChemSec“ vertinimą atitinkančius kriterijus) galėtų būti teikiamas prioritetas.

H300, 310, 311, 330, 362, 370, 372, 400, 410, EUH032

H301, 302, 304, 312, 314, 315, 317, 318, 319, 331, 332, 334, 341, 351, 371, 373, 411, EUH029, EUH031

Daugiau informacijos apie pavojingas chemines medžiagas, jų savybes ir ženklinimą galite rasti šiose duomenų bazėse:

Informacija apie pavojingas cheminių medžiagų savybes

Unikalus informacijos apie Europoje pagamintas ir į ją importuotas chemines medžiagas šaltinis. Čia pateikiama informacija apie pavojingas cheminių medžiagų savybes, klasifikavimą, ženklinimą ir saugų jų naudojimą.

 

Informacija apie chemines medžiagas: ECHA

 

Šioje duomenų bazėje pateikiama iš gamintojų ir importuotojų gauta informacija apie praneštų ir užregistruotų cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą.

 

Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius: ECHA

Tinklapyje galite pasinaudoti patogiais paieškos įrankiais, leidžiančiais surasti chemines medžiagas pagal jų savybes ir pasaulinę GHS klasifikaciją.

OECD eChemPortal - informacijos apie cheminių medžiagų savybes duomenų bazė

 

 

Susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos ir jų teisiniai apribojimai

Medžiagos, kurios jau yra uždraustos arba ribojamos

1) REACH autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas;

2) SUBSPORT ribojamų cheminių medžiagų paieška.

 

Medžiagos, kurios bus ribojamos netolimoje ateityje. Įrodymų apie jų pavojingumą daugėja.

 

1) Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas

2) REACH ribojamos cheminės medžiagos

3) Chemsec SIN sąrašas

Į ką atsižvelgti sudarant prioritetus cheminių medžiagų pakeitimui?

 • Ateityje įsigaliosiančius teisės aktus, kurie apribos ar uždraus cheminės medžiagos panaudojimą.
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus (darbuotojų atsiliepimai, darbinės aplinkos rizikos vertinimo rezultatai).
 • Ar emisijų sumažinimui reikalingi dideli kaštai? Ar viršijamos išmetimo ribinės vertės?
 • Klientų spaudimą.
 • Ar keičiant cheminę medžiagą reikalingi pakitimai gamybos procese ir ar pakinta pats produktas?
 • Kokia įmonės politika dėl pavojingų cheminių medžiagų pašalinimo?

Pagrindiniai pakeitimo etapai

Pakeitimą galima atlikti pasitelkus įvairius metodus, priklausomai nuo pavojingų medžiagų ir jų panaudojimo būdo, tačiau siekiant įvertinti visus pakeitimo aspektus, rekomenduojama taikyti šiuos žingsnius:

 1. Identifikuokite pavojus ir įvertinkite riziką. Pasitikrinkite, ar dabartinis cheminės medžiagos naudojimo būdas ar gamybos procesas yra pavojingas. Ar šios medžiagos laikymas, naudojimas ar sunaikinimas kelia didelę riziką?
 2. Alternatyvų paieška. Bendraukite su savo tiekėjais, klientais, konsultuokitės su cheminių medžiagų specialistais – ieškokite informacijos iš įvairių šaltinių. Daug informacijos yra pateikiama moksliniuose žurnaluose ir techninėje literatūroje. Taip pat galite remtis jau atliktų pakeitimų aprašymais. Taigi, įvertinkite visas įmanomas alternatyvas, įskaitant ir proceso pakeitimą ar kitokias technologijas (nebūtinai cheminės medžiagos pakeitimą).
   

Kur ieškoti informacijos?

 1. Įvertinkite ir palyginkite pasirinktas alternatyvas. Peržvelkite galimų alternatyvų toksikologinius, ekotoksikologinius duomenis, patikrinkite, ar šioms medžiagoms taikomi teisiniai apribojimai ir ar nėra apribojimų įsigaliosiančių ateityje. Visa tai reikalinga tam, kad jūsų pasirinktos alternatyvos ateityje nebūtų pripažintos pavojingomis ir jų nereikėtų vėl pakeisti. O jeigu išsirinkote mažiau pavojingas chemines medžiagas, nei dabar naudojamos, ir tenkinančias jūsų poreikius, įvertinkite pakeitimą ekonominiu, socialiniu, energijos sąnaudų, susidarančių atliekų, rūšiavimo požiūriais bei atsižvelkite į savo klientų poreikius. Vertindami alternatyvas galite naudotis šiais pagalbiniais įrankiais (anglų k.):
   

Įrankiai alternatyvų palyginimui

 1. Išbandykite ir įvertinkite. Pasirinkę tinkamą alternatyvą atlikite bandomąjį testą. Kokios alternatyvos eksploatacinės savybės, ar reikalingi organizaciniai pakitimai? Taip pat įvertinkite poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai bei energijos sąnaudas.
   
 2. Jeigu rezultatas jus tenkina, įgyvendinkite pakeitimą.

Tik paeiliui įgyvendindami šiuos etapus galėsite visiškai įvertinti jūsų pakeitimo efektyvumą.