Platinimas

Kokios yra gamintojo atsakomybės atsižvelgiant į gaminio pavojngas savybes? Kaip dalintis informacija tiekimo grandinėje?

Po to, kai cheminė medžiaga, mišinys ar gaminys yra pagaminamas ir supakuojamas, jis greičiausiai keliauja pas klientą. Įmonės privalo laikytis tam tikrų įsipareigojimų, kurie galioja atsižvelgiant į sudėtyje esančias pavojingas chemines medžiagas.

Įsipareigojimai priklauso nuo to, ar produktas yra cheminė medžiagas, mišinys ar gaminys. Taip pat, kam jis skirtas – profesionaliam naudotojui (verslui) ar vartotojui (plačiajai visuomenei). Kalbant apie pavojingas medžiagas, tinkama ir teisinga informacija yra rizikos valdymo esmė. Todėl pirkėjo akimis, įmonės gebėjimas perduoti tokią informaciją savo klientams turi didelę reikšmę produkto vertei.

Cheminės medžiagos ir mišiniai

Cheminių medžiagų ir mišinių gamintojai yra atsakingi už saugų supakavimą ir ženklinimą remiantis CLP reglamentu[i]. Tačiau tam tikrų cheminių medžiagų ir mišinių turinys yra reguliuojamas REACH reglamentu[ii] – autorizacija (REACH, 57, 58 straipsniai) ir apribojimais (REACH 67 straipsnis).

Jei cheminė medžiaga ar mišinys tiekiamas profesionaliam naudotojui yra klasifikuojamas kaip pavojingas ar sudėtyje turi pavojingų sudedamųjų dalių viršijančių tam tikrą ribą, turi būti perduodamas ir saugos duomenų lapas. Kitais atvejais tiekėjas klientui turi perduoti cheminės medžiagos (ar mišinio sudedamųjų dalių) registracijos numerį, informaciją apie autorizaciją ar apribojimus, jei tokie taikomi. Taip pat ir visą kitą informaciją, reikalingą tinkamam keliamų rizikų valdymui (REACH 32 straipsnis). Taip pat, gavus naujos informacijos, reikalingos saugiam rizikos valdymui, ji turi būti perduota žemyn tiekimo grandine (REACH 34 straipsnis).

Jeigu cheminė medžiaga ar mišinys yra klasifikuojami kaip pavojingas krovinys, jo gabenimui turi būti taikomos pavojingų krovinių vežimo taisyklės[iii]. Taip pat turi būti laikomasi saugaus sandėliavimo principų. Jeigu šioms paslaugoms atlikti samdoma kita kompanija įsitikinkite, kad įmonė taiko visus keliamus teisinius reikalavimus.

Gaminiai

Gaminių gamintojai privalo laikytis reikalavimų, susijusių su autorizacija (REACH 57, 58 straipsnis) ir apribojimais (REACH 67 straipsnis). Jeigu gaminys skirtas plačiajai visuomenei, jis turi būti saugus[iv]. Jis taip pat turi atitikti ir kituose teisės aktuose keliamus reikalavimus, priklausomai nuo gaminio tipo, pavyzdžiui, elektros ar elektronikos įrangos (ROHS[v]) ar žaislų[vi].

Gaminių, kurių sudėtyje yra daugiau nei 0,1% kandidatinių medžiagų autorizacijai (pagal svorį), tiekėjai gaminio gavėjams privalo pateikti pakankamai informacijos (bent cheminės medžiagos pavadinimą), kad gaminį būtų galima saugiai naudoti. Vartotojai tokią informaciją paprašę gali gauti per 45 dienas (REACH 33 straipsnis). Tai reiškia, kad jeigu esate gaminio gamintojas, šią informaciją turite turėti vietoje ir įsitikinti, kad jūsų tiekėjai įvykdė savo įsipareigojimus jums. Geras cheminių medžiagų inventorius įtraukiant informaciją apie gaminius, padės komunikuoti efektyviau.

Klientas taip pat gali prašyti daugiau informacijos apie gaminį – deklaracijos apie gaminyje esančias pavojingas medžiagas (pavyzdžiui, ROHS). Įstatymu tokios užklausos neapibrėžiamos, tačiau sugebėjimas patenkinti kliento informacijos poreikį padidina konkurencingumą.

Priklausomai nuo gaminio ir kliento, konkurencingumą gali padidinti ir savanoriškos deklaracijos ant gaminio, taip pat gaminių sertifikavimas ekologiniais/aplinkosauginiais ženklais, taip vartotojui pabrėžiant su tuo susijusius pranašumus.


[i] Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP reglamentas)

[ii] Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH reglamentas)

[iii] Direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais

[iv] Direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos

[v] Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo

[vi] Direktyva 2009/48/EC dėl žaislų saugos