Inventorizacija/SDS

Cheminių medžiagų apskaitos suvestinė tai visų įmonėje naudojamų medžiagų ir mišinių sąrašas. Tai yra vienas kertinių veiksmų nuo kurių priklauso tinkamas cheminių medžiagų valdymas įmonėje. Į apskaitą įeina visa informacija apie chemines medžiagas: jų identifikacija, klasifikavimas, sandėliavimas, pagaminimas, sunaudojimas, importas, eksportas, kiekiai ir kita informacija svarbi saugiam jų naudojimui, bei apžvalga kaip tos cheminės medžiagos juda įmonėje.

Visos pramonės įmonės ir ūkio subjektai, gaminantys, importuojantys, tiekiantys rinkai, naudojantys chemines medžiagas profesinėje, žemės ūkio, paslaugų teikimo ar kitoje ūkinėje veikloje, privalo vesti cheminių medžiagų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka. Apskaita reikalinga įmonei ne tik dėl to, kad to reikalauja įstatymai, tai suteikia privalumų įmonės vadybai:

  • padeda sukurti metodiką, padedančią efektyviai surinkti informaciją apie pavojingas chemines medžiagas;
  • išryškina įmonės silpnąsias grandis;
  • leidžia pamatyti pavojingų medžiagų naudojimo visumą;
  • gali suteikti įžvalgų kuriant įmonės tolimesnes veiklos strategijas ir tobulėjimo planus;
  • padeda numatyti problemas;
  • leidžia greitai surasti reikalingą informaciją.

Taip pat turėtų būti pakankamai informacijos apie įmonėje naudojamas bei gaminamas medžiagas, jų kiekius, keliamus pavojus ir naudojimo sąlygas. Šios dalys turėtų būti įtrauktos į jūsų cheminių medžiagų apskaitą:

- Cheminės medžiagos arba mišinio pavadinimas, kaip pažymėta etiketėje arba techninėje dokumentacijoje (pvz., saugos duomenų lapuose, SDL). Tai gali būti ir komercinis pavadinimas arba pavadinimas dažniausiai naudojamas vidinei arba išorinei komunikacijai įmonėje ar bendraujant su klientais/tiekėjais.

- Mišinio sudėtis. Pagal IUPAC nomenklatūrą identifikuojamos visos cheminės medžiagos, iš kurių susideda mišinys. Šioje dalyje taip pat nurodamos procentinės % kiekvieno komponento dalys bei jų CAS/EC numeriai ir kita informacija reikalinga identifikuoti mišinio cheminę sudėtį.

- Klasifikavimas ir pavojų identifikavimas pagal KŽP reglamentą kiekvienam komponentui atskirai. Įrašomos cheminių medžiagų rizikos frazės ir atsargumo priemonės.

- Cheminės medžiagos ar mišinio naudojimas. Šioje dalyje įrašomas naudojimo pobūdis (technologinis procesas, naujų mišinių gaminimas ir pan.) kiekvienai medžiagai ar mišiniui ir taip pat sunaudojami kiekiai kiekvienam technologiniam procesui.

- Sandėliavimas. Įrašoma informacija apie cheminės medžiagos laikymo pobūdį (kokioje talpoje, pakuotėje ir pan.), koks yra kartu laikomas kiekis ir sandėliavimo vietą (laikymo vietos identifikavimo numeris ir kt.).

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas

Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo