Pavojingų atliekų tvarkymas

Pasak šiuo metu galiojančių įstatymų ir reglamentų (komisijos reglamentas (ES) nr. 1357/2014 dėl atliekų), cheminės medžiagos laikomos pavojingomis, jei turi vieną ar kelias iš išvardintų savybių:

 • sprogios
 • stipriai oksiduojančios
 • degios
 • dirginančios odą ir akis
 • jautrinančios
 • toksiškos
 • kancerogeniškos
 • ėsdinančios
 • turinčios užkrato šaltinį
 • toksiškos reprodukcijai
 • mutageniškos
 • skleidžiančios nuodingas dujas
 • ekotoksiškos

Kaip valdyti pavojingas atliekas?

Pavojingos medžiagos turi būti laikomos taip, kad nekeltų grėsmės aplinkai ir žmonių sveikatai. Atliekos laikomos tam skirtoje vietoje, patalpinamos atitinkamose pakuotėse, parinktose atsižvelgiant į atliekų pavojų keliančias savybes. Atliekų talpos/pakuotės tvarkomos tokiu pat principu kaip ir jose talpinamos atliekos.

Pavojingų atliekų talpos turi būti deramai pažymėtos: atliekų kilmė/pavadinimas, cheminė atliekų sudėtis, atliekų supakavimo data ir atsakingo asmens identifikavimas bei perspėjamieji ženklai atitinkantys cheminių medžiagų ar jų mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo įstatymus.

Kaip tvarkomos ar perduodamos tvarkymui pavojingos atliekos?

Pavojingos atliekos perduodamos specializuotoms, atliekų tvarkymų užsiimančioms įmonėms, kurios turi leidimą vykdyti tokią veiklą.