Sandėliavimas

Cheminių medžiagų sandėliavimas

Cheminių medžiagų savybės gali gerokai skirtis, taigi, žmogaus sveikatai ir aplinkai keliama rizika gali būti labai įvairi. Labai svarbu atsižvelgti į skirtingas šių medžiagų pavojingas charakteristikas ir pritaikyti atitinkamas priemones, užtikrinančias saugų cheminių medžiagų naudojimą įmonėje. Kiekviena su tuo dirbanti įmonė yra atsakinga už tai, kad bus laikomasi saugos duomenų lapų (SDL) bei kitų svarbių dokumentų nurodymų ir bus įgyvendinamos priemonės, leisiančios užtikrinti tinkamą sandėliavimą.

Cheminių medžiagų sandėliavimo sąvoka apima visus sandėliavimo aspektus. Tai yra:

- reikalavimai cheminių medžiagų sandėlio patalpoms;

- gaisrinės saugos reikalavimai;

- tinkamas cheminių medžiagų ir sandėliavimo patalpų ženklinimas;

- cheminių medžiagų atskyrimas pagal cheminių medžiagų grupę;

- specifinių cheminių medžiagų laikymo reikalavimai;

- informacijos apie chemines medžiagas laikymas;

- SDL;

- cheminių medžiagų inventoriaus ir kitų reikalingų dokumentų palaikymas;

- darbuotojų mokymai;

- kiti aspektai, tokie kaip cheminių medžiagų transportavimas, taip pat yra svarbūs.

Pavojaus rizikos kyla, kai įvyksta cheminių medžiagų nuotėkis. Turint omeny tai, kad dažniausiai laikomi dideli kiekiai cheminių medžiagų, toks įvykis nėra neįmanomas. Cheminių medžiagų nuotėkis gali sukelti įvairų poveikį, priklausomai nuo nutekėjusios medžiagos. Tai gali būti;

- žala aplinkai,

- žala žmogaus sveikatai, įskaitant ilgalaikį ir ūminį poveikį,

- žala nuosavybei,

- gaisras arba sprogimas.

Daugiau žinių apie rizikos veiksnius, susijusius su specifinėmis cheminėmis medžiagomis, rasite Europos cheminių medžiagų agentūros puslapyje.

Tinkamas cheminių medžiagų sandėliavimas – tai labai svarbus veiksnys siekiant užtikrinti darbuotojų sveikatą ir aplinkosauginį saugumą. Svarbu žinoti, kokios cheminės medžiagos naudojamos įmonėje, kokios jų savybės. Tinkamas cheminių medžiagų laikymas, atsižvelgiant į kiekvienos medžiagos savybes, užkirstų kelią nelaimingiems atsitikimams. Taip pat svarbu išmanyti reikalavimus sandėlio patalpoms ir jų laikytis.

Stambaus masto sandėliuose reikėtų įvertinti pavojus, kylančius dėl didelių cheminių medžiagų kiekių.

Cheminių medžiagų ženklinimas, SDL ir kiti svarbūs dokumentai

Visos cheminės medžiagos ženklinamos pagal pasaulinę harmonizuotą (GHS) cheminio ženklinimo sistemą (žr. Klasifikacijos, ženklinimo ir pakavimo (KŽP) reglamentą - EB 1272/2008), skirtą perspėti apie cheminių medžiagų keliamus pavojus. Įprastai, įsigijus cheminę medžiagą, gamintojo etikečių pakanka. Verta paminėti, kad be KŽP etikečių, nurodančių medžiagų keliamus pavojus (pavyzdys) naudojamos ir etiketės, nurodančios transportavimo reikalavimus (pavyzdys). Ženklinimo sistema transportavimui yra išdėstyta Jungtinių tautų rekomendacijose pavojingų medžiagų transportavimui. Tai taip pat yra pasaulinės harmonizuotos ženklinimo sistemos dalis.

Nuo 2007 įsigalėjus REACH reglamentui, prieš tai egzistavę teisės aktai neteko galios. Pasak REACH II priedo, 31-ojo straipsnio, sandėliavimo reikalavimai nustatomi kiekvienai medžiagai atskirai saugos duomenų lapų 7 skirsnyje (naudojimas ir sandėliavimas), kur išvardijamos rekomendacijos saugiam sandėliavimui. Į tai įeina visi sandėlio patalpų ir jose esančios įrangos saugos aspektai. Jeigu reikalinga, aprašyta ir kaip valdyti sprogių atmosferų, ėsdinančių sąlygų, degumo ir cheminių medžiagų nutekėjimo pavojaus keliamą riziką. Žinoma, ši informacija turi atitikti tos cheminės medžiagos fizikines ir chemines savybes, išvardytas 9-ame SDL skirsnyje. Saugos duomenų lapai turi būti laikomi darbuotojams prieinamoje vietoje, pakankamai arti prie sandėlio patalpų.

Bendriniai reikalavimai cheminių medžiagų su tam tikromis savybėmis laikymui

Pirmiausia, svarbu, kad būtų naudojamas tinkamas ženklinimas ir sudarytas cheminių medžiagų atskyrimo planas. Kur ir kokios cheminės medžiagos yra laikomos, jų galiojimo terminų žinojimas bei tvarkinga cheminių medžiagų apskaita taip pat yra svarbūs faktoriai, padėsiantys užtikrinti saugų cheminių medžiagų valdymą.

Cheminėms medžiagoms su skirtingomis savybėmis keliami skirtingi sandėliavimo reikalavimai. Rekomenduojama atskirti tarpusavyje nesuderinamas chemines medžiagas, o kai kurioms keliami sudėtingesni reikalavimai. Nesuderinamos medžiagos kelia sprogimo, gaisro, toksiškų garų susidarymo ir kitus pavojus, jeigu jos susimaišo nelaimingo atsitikimo metu arba įvyksta nuotėkis. Cheminės medžiagos, keliančios didelę riziką sveikatai, turėtų būti laikomos atskirai. Daugiau informacijos apie cheminių medžiagų reikalavimus rasite čia.

Išvados

Deramų saugos reikalavimų laikymasis gali apsaugoti darbuotojų sveikatą, aplinką ir nuosavybę nuo pavojingo cheminių medžiagų poveikio. Tai taip pat gali duoti organizacinės naudos (sutaupyti laiko, padėti geriau planuoti ir kt.). Laikantis saugumo priemonių galima išvengti didelio masto nelaimingų atsitikimų ir taip pat žmonių žūties, taigi, svarbu būti pasiruošusiems ir žinoti, ką daryti didelio mąsto nelaimingų atsitikimų atveju.

Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas – kitas būdas siekti saugesnės darbinės aplinkos.

Šis tekstas yra cheminės saugos gairių apibendrinimas. Tai nėra oficialus dokumentas. Naudojimui įmonėje, atsižvelkite į oficialius dokumentus ir nacionalines gaires.

Daugiau informacijos:

SDL gairės

Daugiau informacijos apie didelio mąsto cheminių medžiagų sandėliavimą.

Cheminių medžiagų sandėliavimas, geros praktikos vadovas

EU-OSHA (ES agentūra saugumui ir sveikatai darbe) cheminio sandėliavimo gairės.