Kemikaaliarvestus ja ohutuskaardid

Ohtlike kemikaalide arvestuse kohustus tuleneb otseselt Kemikaaliseadusest, kuid pole vajalik ainult sellepärast, et seadusandlus seda nõuab. Kemikaaliarvestusel on ettevõtte jaoks mitmeid kasulikke omadusi:

 • aitab luua süsteemse raami kemikaalide kohta informatsiooni kogumiseks;
 • toob välja kitsaskohad;
 • annab ülevaate ohtlike kemikaalide kasutamise kohta;
 • annab informatsiooni ettevõtte tulevikustrateegiate ja arenguplaanide väljatöötamiseks;
 • aitab ennetada probleeme ja kitsaskohti;
 • võimaldab kiiresti vajalikku informatsiooni leida.

Soovitame kasutada võimalusel elektroonilist andmebaasi.

Ohtlike kemikaalide arvestuse pidamisel näidatakse vähemalt:

 1. ohtliku aine nimetus ja CASi või EÜ ehk EC number ja REACH-määruse kohaselt registreeritud aine registreerimisnumber;
 2. ohtliku segu nimetus või kaubanimi ja ohtlike koostisainete loetelu koos segu ohutuskaardi;
 3. jaos esitatud ainete identifitseerimisandmetega; 3) ohtliku kemikaali vastuvõtmise aeg ja saadud kogus;
 4. ohtliku kemikaali käitlusse andmise aeg ja kogus; 5) ohtliku kemikaali jäätmetena jäätmekäitlusse üleandmise aeg ja kogus.

Ohutuskaardid

Ohutuskaart esitatakse:

 • kui segu on ohtlikuks klassifitseeritud
 • kui segu ei ole ohtlikuks klassifititseeritud, aga sisaldab:
  - üle 1 massiprotsendi (mittegaasiliste) ja üle 0,2 massiprotsendi (gaasiliste) vähemalt ühte inimese tervisele või keskkonnale ohtlikku ainet,
  - üle 0,1 massiprotsendi püsivat, bioakumuleeruvat ja toksilist (PBT) või väga püsivat ja väga bioakumuleeruvat (vPvB) ainet,
  - töökeskkonna kokkupuute piirnormiga ainet.

Ohutuskaart edastatakse tarneahelas selle uuendamisel 12 kuu jooksul tarnitud kemikaali saajatele.