Ressursitõhusus

Ressursitõhusus on üks peamisi tootmisettevõtete konkurentsivõime tõstmise meetodeid. Euroopa tööstusettevõtete oma kuludest moodustavad keskmiselt 40% väljaminekud toormele. Koos energia ja veega on see 50% tootmise kogukuludest. Seetõttu pakub ressursitõhususe parandamine väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele tohutut potentsiaali tootmiskulude vähendamiseks ja tootlikkuse tõstmiseks, aidates samal ajal oluliselt kaasa ka keskkonnaprobleemide lahendamisele.

Säästva tootmise üheks võimaluseks on niinimetatud ringmajanduse põhimõtte rakendamine, mille eesmärgiks on tõhustada ressursi- ja kulusäästu, samas maksimeerides aega, mille jooksul ressursse, tooteid ja komponente kasutatakse.

Ressursitõhusa ringmajanduse põhimõtted on järgmised:

 • Loodusressursside säästlikum majandamine ehk suurema väärtuse loomine väiksema materjalikuluga;
 • Ettevõtjate ja tarbijate kaasamine keskkonnasäästlikumaks muutumisel ehk „saastaja maksab” põhimõtte rakendamine;
 • Keskkonnale kahjulike toetuste järkjärguline kaotamine;
 • Keskkonnahoidlikud ja innovaatilised riigihanked;
 • Ökodisain ja ökoinnovatsioon.

Mida teha, et oma ettevõtte tegevust ressursitõhusamaks muuta?

 • Säästa: hoia ressursse kokku igal võimalikul viisil ja igas võimalikus kohas, arvestades sealjuures jätkusuutlikuse ja keskkonnamõjudega. 
 • Taaskasuta: suurenda materjalide ringlussevõttu ja taaskasuta toodete elemente.
 • Asenda: kasuta esmaste ressursside asemel sisendina suurema tõhususe ja kogu olelusringi vältel väiksema keskkonnamõjuga alternatiive, sh näiteks ohutumaid kemikaale.
 • Vähenda: kasuta inimeste vajaduste rahuldamiseks uusi ärimudeleid või väiksema ressursisisendiga kaupu ja teenuseid.
 • Väärtusta: kui õpime ökosüsteemi teenuseid ja loodusvarasid väärtustama ja nende rahalist väärtust kindlaks määrama, leevendame keskkonnale avaldatavat survet.

Hea teada!

Keskkonnaministeerium rakendab meedet „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“ Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014 - 2020 struktuuri-toetuste vahenditest.

Meetme alla kuulub neli tegevust:

 1. teadlikkuse tõstmine,
 2. spetsialistide koolitamine,
 3. auditite ehk ressursikasutuse analüüside tegemine,
 4. investeerimine.

Tegevuste sihtgrupiks on küll kõik ettevõtted, kuid fookuses on eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ning töötlev tööstus. Täpsemad rahastuse tingimused ja nõuded leiab:  http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnakorraldus/ressursitohusus.