Ohtlike ainete asendamine

Ohtlike ainete asendamiseks on palju põhjuseid, näiteks:

 • Aine kasutamine muutub seadusega keelatuks;
 • kliendid soovivad, et konkreetset ainet tootes enam ei kasutataks;
 • tarnijad lõpetavad aine / segu tootmise / impordi;
 • ainet võib kasutada ainult siis, kui see on lubatud;
 • rutiinsed ümbersõnastamis- või ümberkujundamisprotsessid tuvastavad eelised aine asendamise teisega (rahalised, kvaliteedi-, tehnilised);
 • ettevõte otsustab oma keskkonnategevuse tulemuslikkust üldiselt parandada (nt standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise raames) või
 • ettevõte otsustab oma toodete (osade) keskkonnakvaliteeti parandada, nt. ökomärgise nõuetele vastamiseks.

Ohtlikke aineid saab asendada kas ühe või mitme vähem ohtliku ainega või protsesside või toote disaini muudatuste või organisatsiooniliste meetmetega. Milline neist võimalustest on teostatav, sõltub paljudest teguritest, sealhulgas ainete kasutamisest.

Miks tuleks ohtlikud ained asendada?

Põhjused võivad sõltuvalt konkreetsest juhtumist olla järgmised:

 • madalamad kulud ohtlike jäätmete käitlemisel;
 • madalamad kulud töötajate kaitseks loodud ennetusmeetmetele ning väiksemad keskkonnariskide ja heitkoguste haldamise kulud;
 • väiksem õnnetuste ja ohutusprobleemide risk;
 • toodete kvaliteedi parandamine, pidades silmas keskkonna- ja tervisetõhusust;
 • parem turupositsioon toodete parema toimivuse tõttu tarbijate tervise ja keskkonna seisukohast;
 • juriidiliste nõuete täitmise tagamine (praegu ja tulevikus) ning ametiasutustele dokumenteerimise, aruandluse ja / või järelevalve nõuete lihtsustamine;
 • asendamine võib võimaldada uusi uuendusi ja ressursitõhusust.

Millised ohtlikud ained tuleks kõigepealt asendada?

Esimesena peaks asendama väga ohtlikud ained (VOA), kuna need põhjustavad vastuvõetamatut ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Need on ained, millel on järgmised ohtlikud omadused:

 • põhjustavad vähki, muudavad meie DNA-d, kahjustavad viljakust või loodet (CMR);
 • püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained (PBT) ning väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad ained (vPvB);
 • muud sarnaselt tugeva toimega ained, näiteks endokriinsüsteemi häired, hingamisteede sensibilisaatorid ja neurotoksilised ained.

Kuidas teada saada, kas ettevõttes on ohtlikke aineid, mida tuleks asendada?

Väga ohtlikud ained, mis on seadusega prioriteetsed, on loetletud nn REACH-kandidaatide nimekirjas. Nende ainete asendamine on soovitatav esimene samm ka seetõttu, et need ained võivad muutuda autoriseerituks ja need tuleb identifitseerida, kui need sisalduvad toodetes, mis ületavad teatud kontsentratsiooni. Võrrelge ettevõttes kasutatud ainete CAS / EÜ numbreid kandidaatide nimekirjas loetletud ainetega.

Teise etapina võib identifitseerida ja asendada täiendavaid soovimatuid ohte sisaldavaid aineid, näiteks need, mis on märgistatud järgmiste ohupiktogrammidega:

Skull+and+Crossbones.png Corrosion.png Health+Hazard.png Exclamation+Mark.png Environment.png

Kui töötajad kaebavad peavalude, nahalööbe, pearingluse, iivelduse, silmade ärrituse jms üle, võib see olla veel üks oluline näide selle kohta, kas aineid, mis võivad sellist kahju põhjustada, peaks asendama.

Kui ainete või segude ohutuskaardile lisatakse järgmised ohulaused (H330, H340, H350, H360, H370, H372, H410), võib see viidata asendamise kasulikkusele.

Teavet ainete ohtlike omaduste kohta leiate järgmistest andmebaasidest:

Teave kemikaalide kohta: ECHA veebileht Teave keemiliste ainete kohta, mida toodetakse Euroopa Liidus või imporditakse sinna: andmed ohtlike omaduste, klassifikatsiooni, märgistuse ja ohutu kasutamise kohta on saadaval siin. 

Klassifikatsiooni ja märgistamise loetelu: ECHA veebisait

Tootjate ja importijate klassifitseerimis- ja märgistusteave ELi turul olevate ainete kohta, isegi kui need pole registreeritud.

OECD eChemPortal Rahvusvahelised andmed erinevatest allikatest ainete ohtlikkuse kohta.

Kuidas asendada asendatavad ained?

Peale ohtlike omaduste võivad ka muud kriteeriumid aitada otsustamisel, milliseid aineid (esimesena) asendada, näiteks:

 • (tulevased) seadused (aine on keelatud või piiratud)
Juba keelatud või piiratud ained REACH-määruse alusel piiratud ained
Luba nõudvad ained Autoriseerimisloend
Ained, mille suhtes kohaldatakse tõenäoliselt tulevikus autoriseerimist või piiranguid ChemSeci pattude nimekiri
 • töötervishoiu ja tööohutuse küsimused (töökeskkonna riskihindamise tulemused);
 • märkimisväärsed kulud keskkonda sattuvate heitmete vähendamiseks, heitkünnised;
 • kliendi surve;
 • toote ja protsessi muutused, mis võivad toimuda samaaegselt keemilise asendamisega;
 • ettevõtte poliitika ohtlike ainete järkjärgulise kaotamise kohta.

Millised on asendusprotsessi peamised etapid?

Asendust saab teha erineval viisil, olenevalt ohtlike kemikaalide kasutamisest. Kõigi asendamise võimalike aspektide hindamiseks on soovitatav rakendada järgmisi samme:

 1. Aine kasutamisest tulenevate ohtude ja riskide kindlakstegemine (status quo), sealhulgas aine käitlemisel ja kasutamisel tekkivate väljakutsete kirjeldus, nt. töötajate poolt ladustamisel ja lõpptootes;
 2. Võimalike alternatiivide kindlakstegemine, sealhulgas protsessi ja toote muudatused või organisatsioonilised meetmed; see tähendab, et alternatiivide identifitseerimisel tuleb arvestada funktsionaalsusega, mida aine täidab, mitte keskenduda „lihtsale asendamisele“;
 3. Hindamisalternatiivid, s.t alternatiivi kasutamisest tulenevate riskide kindlakstegemine, praktilise käitlemise ja kasutamise väljakutsed; kõige lootustandvamate valikute valik;
 4. Nende alternatiivide kasutamisest tulenevate muude tagajärgede analüüs, sealhulgas kulud, töötajate kaitse, masinate kasutamine jne;
 5. Alternatiivide võrdlus, sealhulgas praeguse olukorraga ning praeguse aine kasutamise ja lahenduse rakendamise kulude ja tulude osas;
 6. Alternatiivi tegeliku teostatavuse testimine väikesemahulises tootmises;
 7. Testide suurendamine tavapärastesse tingimustesse;
 8. Otsuste tegemine asendamise kohta;
 9. Asendamise täielik rakendamine.