Töövahendid

SubSelect

                                                                                                   

SubSelect on MS Access'il põhinev elektrooniline töövahend, mis võimaldab teil võrrelda erinevaid aineid vastavalt kasutaja valitud kriteeriumidele: füüsikalis-keemilised ja toksikoloogilised omadused, kasutuspiirangud jne. SubSelect erineb sarnastest töövahenditest, sest annab võimaluse võrrelda lisaks ainetele ka segusid - see on väga oluline mitmesuguste alternatiivide otsimisel, võrdlemisel ja valimisel.

Töövahendi allalaadimiseks palume teil registreeruda!

Loe edasi

Töövahendi kasutamise abistamiseks on koostatud ingliskeelne kasutusjuhend.

 

Kemikaalide arvestustabel

Lihtne Excel-näidistabel sobib ettevõttes kasutatavate või toodetud kemikaalide kohta teabe saamiseks ning nende üle arvestuse pidamiseks. Tabelis sisalduv info on aluseks kemikaalidega seonduvate tervise- ja keskkonnaalaste riskide hindamisel ning kemikaalide ohutul käitlemisel ettevõttes.

Tabeli allalaadimiseks...

Loe edasi

 

Ohutuskaardi kontrollnimekiri (SDS kvaliteedi kontroll)

Ohutuskaart (SDS, Safety Data Sheet) kuulub konkreetse kemikaali juurde ja peab andma piisavat teavet selle ohutuks käitlemiseks ja kasutamiseks. Kemikaaliriskide paremaks haldamiseks on oluline, et teave oleks õige ja kasulik ning seetõttu peaksite veenduma, et ohutuskaart on hea kvaliteediga. Antud lihtne kontrollnimekiri näitab, kuidas saab kvaliteeti hinnata.
→ Ohutuskaart peab olema kõigil CLP-määruse kohaselt klassifitseeritud ainetel või segudel. Soovitus kemikaalide kohta ilma ohutuskaardita: paluge tarnijal esitada ohutuskaart või kinnitus selle kohta, et ainet/segu ei klassifitseerita CLP-määruse kohaselt ega nõuta teavet reguleerivate õigusaktide või spetsiifiliste ohutusnõuannete kohta. Ohutuskaarti reguleerib REACH-määrus (Artikkel 31, Lisa II). 

Ohutuskaardi kontrollnimekirja alla laadimiseks vajuta siia.