Ladustamine

ladustamineI1.jpgNõuetekohane kemikaalide käitlemine, mille üks osa on ladustamine, ei aita mitte ainult tagada töötajate, tarbijate ja keskkonna ohutust, vaid ka säästa töötajate aega, lihtsamalt planeerida tegevusi ning seeläbi hoida kokku kulusid. Kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale sõltub nende spetsiifilistest omadustest, mida ettevõtted on kohustatud arvesse võtma ainete ladustamise jaoks sobivate meetmete leidmisel ja rakendamisel. Valitud meetmed peavad tuginema ohutuskaartidest ja teistest olulistest ohutusalastest dokumentidest saadavale infole.

Kemikaalide ladustamine hõlmab: ladustamisala nõudeid ja  korrashoidu; tuleohutusnõudeid; kemikaalide ja ladustuskohtade märgistamist; kemikaalide eraldamist kemikaaligruppide kaupa; spetsiifilisi kemikaalide ladustamise nõudeid; kemikaalide kohta käivat vajalikku teavet; ohutuskaartide, kemikaaliarvestuse ja teiste vajalike dokumentide hoidmist; töötajate koolitamist, aga ka näiteks transporti. 

Miks on kemikaalide ladustamine vajalik?

Tervise- ja keskkonnariskid tulenevad peamiselt kemikaalide leketest. Eriti tõenäolised on lekked suurte kemikaalikoguste puhul. Võimalikud lekete põhjused on näiteks:

  • mahuti mehaanilised kahjustused;
  • füüsikalistest (nt külm-kuum; valgus) või keemilistest (nt reaktiive õhkkond, reaktsioonid konteineri ja selles hoiustatava kemikaali vahel) omadustest tingitud mahuti kahjustumine; 
  • hoiustatavate toodete füüsikalistest või keemiliste omadustest tingitud mehhaanilised mõjud mahutitele (nt hoiustatavate toodete kristalliseerumine, aururõhu poolt põhjustatud deformatsioon);
  • inimtegevusest põhjustatud lekked (üleajamine, mahuti lahti jätmine).

Kemikaalide lekkimise mõjud võivad sõltuvalt aine omadustest hõlmata nii keskkonna- kui ka tervisekahjusid. Kemikaalidega seotud konkreetsete riskide kohta leiab üksikasjalikumat teavet ECHA kodulehelt.

Riskide ennetamise ja töökeskkonna turvalisuse seisukohalt on kemikaalide nõuetekohane ladustamine võtmetähtsusega. 

Loe täpsemalt, millised nõuded kehtivad kemikaalide ladustamisaladele ja hoiustamisele laohoonetes.

Loe ka lisateavet selle kohta, kuidas käituda kemikaaliõnnetuse korral.

Klassifitseerimine ja märgistamine ladustamisel

Kemikaalid peavad olema nõuetekohaselt märgistatud, kasutades selleks ÜRO stuktuuri raames välja töötatud kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalset harmoniseeritud süsteemi GHS (vaata ka CLP-määrust). Üldjuhul piisav tootjapoolsetest märgistest. Lisaks CLP märgistele on eraldi välja töödatud ka märgistussüsteem kemikaalide transportimiseks. Ohtlike ainete klassifitseerimine ja märgistamine transportimisel on samuti osa GHS-ist ning on sätestatud ÜRO ohtlike kaupade veo soovitustes.

REACH-määruse jõustumisel 2007. aastal muutusid varasemad kemikaalide ladustamise seadused kehtetuks. Vastavalt määruse II lisa artiklile 31 on iga aine või segu ladustamise nõuded määratud ohutuskaardi 7. sektsioonis (ettevaatusabinõud ja ohutu käitlemine),  kus on toodud ka soovitused ohutuks ladustamiseks. See hõlmab kõiki ladustamiskohtade- ja rajatistega seonduvaid ohutusnõudeid.

Ainete füüsikalis-keemilistele omadustele vastavalt on ohutuskaardi 9. sektsioonis soovitused plahvatusohtliku keskkonna, söövitavate tingimuste, süttivusohu, ilmastikutingimuste muutumise ja juhuslikku keskkonda sattumisega seonduvate riskide haldamiseks.

Eriomadustega kemikaalide ladustamise üldnõuded

Kõige olulisem on kemikaalid nõuetekohaselt märgistada ja vastavalt nende eriomadustele koostada ladustamisplaan. Ohutuse seisukohalt on oluline teada, milliseid kemikaale kuskil hoitakse ja millal need aeguvad. Ajakohane kemikaaliarvestus on oluline ka kemikaalide õigeks käitlemiseks.

Ladustamisnõuded sõltuvad kemikaalide ohuklassidest. Teades, milliseid aineid ei või koos hoiustada või milliste kemikaalide puhul peab rakendama täiendavaid ohutusekriteeriume, ennetame õnnetusi. Kokkusobimatud ained võivad üksteisega reageerimisel põhjustada plahvatusi, tulekahjusid, mürgiseid aure jmt. 

Loe täpsemalt soovitusi eriomadustega kemikaalide nõuetekohaseks ladustamiseks.

 

Eelnev info on ülevaade erinevatest kemikaaliohutuse juhenditest. Kasutage ettevõttes alati ametlikke dokumentide või riiklikke juhendeid.
Lisateave: