LIFE Fit for REACH

LIFE Fit for REACH-2 projekti eelkäijaks oli Euroopa Liidu LIFE programmi projekt “Balti riikide tööstusettevõtete piloottegevused heidete vähendamiseks ohtlike kemikaalide asendamise ja ressursside efektiivsema kasutamise teel” (LIFE Fit for REACH), mille eesmärgiks on valmistada ette väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid tulevasteks väljakutseteks, mis puudutavad kemikaalide kasutamisega seotud piiranguid.


Projekti käigus:

  • töötati kuues pilootettevõttes välja meetodid heidete vähendamiseks ohtlike ainete asendamise ja ressursside efektiivsema kasutamise teel;
  • tutvustati väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele kemikaalide käitlemise häid tavasid ning aidati rakendada madalaid kulutusi ja jõupingutusi nõudvaid meetmeid ohtlike ainete asendamiseks;
  • töötati välja elektrooniline töövahend, mis aitab ettevõtetel tuvastada ohtlikke aineid või hallata ohutuskaarte;
  • informeeriti Balti riikides tegutsevaid väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid REACH-määrusega seonduvatest nõuetest ning anti ekspertnõu nende kohustuste täitmiseks, panustades nii keskkonnateadlikumasse tööstusesse.

LIFE Fit for REACH projektis töötati välja ettevõtetele suunatud kemikaalide käitlemise pakett, mis sisaldab:

  • suutlikuse suurendamist CLP-määruse ja ohutuskaartide nõuete osas;
  • nõuandeid kemikaalide arvestuse pidamiseks ja üldiseks ohutuks käitlemiseks;
  • juhiseid, kuidas järgida õigusaktidest tulenevaid kohustusi konkreetsete ainete osas;
  • ettepanekuid, kuidas rakendada ohtlike ainete asendamist kui põhimeedet kemikaalidest ja tootmisprotsessidest tulenevate keskkonna- ja tervismõjude vähendamiseks.