Suhtlus ametiasutustega

Ettevõtted võivad rakendada mitmeid riskijuhtimise elemente, et parandada kemikaaliohutust tootmiskohas ja oma tooteid ning vähendada sellega riske inimeste tervisele ja keskkonnale vastuvõetava tasemeni. Riiklikud inspektorid kontrollivad riskide vähendamise eesmärkide täitmist ettevõtetes. Siseriiklikud pädevad asutused ja ELi institutsioonid töötavad vastuvõetamatute riskide maandamiseks välja piiranguid ja täiendavad kogu ELi hõlmavad riskijuhtimismeetmed.

Riskijuhtimise oluline element on ettevõtete ja ametiasutuste vaheline suhtlus nt aruandlus, lubade või litsentside taotlemine või teabe edastamine ELi tasandil:

1. Ainete registreerimine ECHA-s toimiku esitamise teel

Registreerimise eesmärk on tagada, et nende tootjad või importijad esitaksid kõigi turul olevate ainete kohta vähemalt põhiandmed ohtude, kasutamise, kokkupuute ja ohutu käitlemise kohta. Suure koguse ainete puhul peavad nad hindama ka ainete kasutamisega seotud riske ning töötama välja ja soovitama asjakohaseid riskijuhtimismeetmeid.
Registreerimine kehtib ainult ettevõtete kohta, kes toodavad või impordivad aineid koguses, mis ületab 1 t/a (eraldi või segudes ja teatud juhtudel ka toodetes).

2. Toodetud või imporditud ainetest teavitamine klassifitseerimise ja märgistamise arvestusele

Teavitamiskohustuse eesmärk on teha kättesaadavaks teave kõigi turul olevate ainete klassifitseerimise ja märgistamise kohta ning edendada ainete ühtset klassifikatsiooni. See on oluline ettevõtetele, kes toodavad või impordivad aineid:

  • mida peab vastavalt REACH-määrusele registreerimis,
  • mis klassifitseeritakse ohtlikuks, olenemata kogusest,
  • või teatud juhtudel imporditud aineid segudes või toodetes.

3. Loa teatis

Kui ettevõte kasutab ainet, millele on andnud loa Euroopa Komisjon, peab ta ECHA-st selle kasutamisest teavitama. Teavet loa olemasolu korral saab aine või segu ohutuskaardilt. ECHA esitab üksikasjad teavituse esitamise kohta.

4. Artiklites sisalduva VOA-teabe edastamine ECHA-le

Alates jaanuarist 2020 peavad kõik tootjad edastama teavet  ECHA uude andmebaasi toodetes üle 0,1% sisalduvate VOA-de kohta. Seda andmebaasi ja sellega seotud nõudeid arendatakse praegu.

5. Edasised suhtlusnõuded

Ettevõtted, mis turustavad toimeainet või neid sisaldavaid tooteid, st biotsiide, taimekaitsevahendeid või farmaatsiatooteid, peavad eelnevalt esitama ELile ja/või ametiasutustele üksikasjaliku teabe ohu ja riskide kohta. Kohaldatakse konkreetseid õigusakte ja neid tuleb järgida.

Kemikaaliseaduse §38 kohaselt teostavad riiklikku järelvalvet Eestis kemikaalide osas järgnevad ametkonnad:


1) Keskkonnainspektsioon

2) Päästeamet

3) Tarbijakaitseamet

4) Tehnilise Järelevalve Amet

5) Terviseamet

6) Tööinspektsioon

7) Maksu- ja Tolliamet