Kemikaalid ladudes

Üldlevinud probleemid ladustamisel on näiteks kemikaalide hoidmine läbikäiguteedel, sõidukite või jalakäijate mõeldud liikumisradade puudumine, laotöötajate vähesed ohutusalased teadmised, eriomadustega kemikaalide koos ladustamine jmt. Eelkõige on riskiks kemikaalide ladustamisel laohoonetes seal töötavate inimeste paljusus.

On oluline teada, et isegi kui ladu kasutatakse transiitkaupade ajutiseks ladustamiseks, tuleb järgida kõiki kemikaaliohutuse meetmeid. Ladustades suuri kemikaalide koguseid (>10 tonni), siis võib lisaks kemikaaliohutuse hindamisele ja aruandele vaja olla ka kokkupuutestsenaariumit, kui kemikaal vastab REACH-määruse artiklis 14 toodud ohuklassi kriteeriumitele.

Rohkem teavet kemikaalide laohoonetes ladustamisese kohta