Nõuanded eriomadustega kemikaalide ladustamiseks

Kemikaale võib jagada gruppidesse vastavalt nende ohuklassidele. Peamiselt eristatakse plahvatusohtlikke, oksüdeerivaid, tuleohtlikke (sh eriti tuleohtlike ja väga tuleohtlike), mürgiseid, sööbivaid, niiskus-, kuuma- ja valgustundlikke aineid. Lisaks tehakse vahet teatud ainetel nende füüsikaliste omaduste põhjal, näiteks eristatakse suru- ja vedelgaase.

Nõuanded erinevate ohtlike või füüsikalis-keemiliste omadustega kemikaalide eraldamise segregatsiooniks on järgmised:   

  • hoia happed eemal teistest kemikaalides, eriti metallidest, sh metallitolmust, ning aluselistest ja oksüdeerivatest ainetest;
  • hoia happed ja alused eraldi;
  • hoia oksüdeerivad anorgaanilised happed eemal orgaanilistest hapetest;
  • eralda oksüdeerijad tuleohtlikest, pürofoorsetest ja kergestisüttivatest ainetest (nt lahustid);
  • ladusta tuleohtlikke vedelikke nõuetekohastes tuleohtlike ainete hoiukappides;
  • hoia söövitavad ained eemal ainetest, mis võivad nendega reageerida ja tekitada soovimatuid, mürgiseid saadusi;
  • erilist tähelepanu tasub pöörata kemikaalidele, millel on mitmed ohud, näiteks jää-äädikhape on nii üheaegselt nii tuleohtlik kui sööbiv;
  • mürgised ja väga mürgised ained tuleb teistest kemikaalidest eraldi hoida;
  • hoia mürgised ained üksteisest eraldi, need võivad omavahel reageerida;
  • ära ladusta kemikaale tähestikulises järjekorras.

Rohkem teavet iga ohuklassi ja vastavate ettevaatusabinõude kohta leiab siit.
Teavet kemikaalide ladustamise kohta vastavalt kemikaaligruppide kokkusobivusele leiab siit ja siit.

Ohutuskaartide 7. sektsioonist leiab teavet konkreetse aine ladustamise kohta.