Ressursitõhusus

Ressursitõhusus on üks peamisi tootmisettevõtete konkurentsivõime tõstmise meetodeid. Euroopa tööstusettevõtete oma kuludest moodustavad keskmiselt 40% väljaminekud toormele. Koos energia ja veega on see 50% tootmise kogukuludest. Seetõttu pakub ressursitõhususe parandamine väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele tohutut potentsiaali tootmiskulude vähendamiseks ja tootlikkuse tõstmiseks, aidates samal ajal oluliselt kaasa ka keskkonnaprobleemide lahendamisele.

Säästva tootmise üheks võimaluseks on niinimetatud ringmajanduse põhimõtte rakendamine, mille eesmärgiks on tõhustada ressursi- ja kulusäästu, samas maksimeerides aega, mille jooksul ressursse, tooteid ja komponente kasutatakse.

Ressursitõhusa ringmajanduse põhimõtted on järgmised:

  • Loodusressursside säästlikum majandamine ehk suurema väärtuse loomine väiksema materjalikuluga;
  • Ettevõtjate ja tarbijate kaasamine keskkonnasäästlikumaks muutumisel ehk „saastaja maksab” põhimõtte rakendamine;
  • Keskkonnale kahjulike toetuste järkjärguline kaotamine;
  • Keskkonnahoidlikud ja innovaatilised riigihanked;
  • Ökodisain ja ökoinnovatsioon.

Mida teha, et oma ettevõtte tegevust ressursitõhusamaks muuta?

  • Säästa: hoia ressursse kokku igal võimalikul viisil ja igas võimalikus kohas, arvestades sealjuures jätkusuutlikuse ja keskkonnamõjudega. 
  • Taaskasuta: suurenda materjalide ringlussevõttu ja taaskasuta toodete elemente.
  • Asenda: kasuta esmaste ressursside asemel sisendina suurema tõhususe ja kogu olelusringi vältel väiksema keskkonnamõjuga alternatiive, sh näiteks ohutumaid kemikaale.
  • Vähenda: kasuta inimeste vajaduste rahuldamiseks uusi ärimudeleid või väiksema ressursisisendiga kaupu ja teenuseid.

Lisainfot ressursitõhususe ja ringmajanduse kohta leiate - https://ringmajandus.envir.ee/