Õigusaktid

Kemikaalide käitlemisega seonduvat reguleerivad nii Eestis ning Euroopa Liidus erinevad õigusaktid, mis kehtivad kõigis kemikaale kasutavates tööstussektorites kogu tarneahela ulatuses. Need kohustavad ettevõtjaid vastutama turustatavate kemikaalide ohutuse eest.

Oleme siia lehele koondanud tähtsamad kuupäevad, mida ettevõtjad peaksid oma tegevuses silmas pidama.

Õigusakt

Tähtaeg

Kemikaalid

Keda mõjutab?

REACH-määrus: registreerimine

31. mai 2018

keemilised ained väikeses koguses (1-100 tonni aastas) tootjad ja importijad

REACH-määrus: eelregistreerimine

kuni 31. mai 2017

keemilised ained väikeses koguses (1-100 tonni aastas) tootjad ja importijad
REACH-määrus: autoriseerimine 

enne aine kasutuselevõttu

Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu

! Kui aine on kantud autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelusse, tuleb selle aine autoriseeringut taodelda sõltumata kasutatavast kogusest

allkasutajad

! Kasutada võib ainet ainult nendel kasutusaladel, millel on autoriseering.
REACH-määrus: väga ohtlike ainete identifitseerimine

Alates kuupäevast, mil aine lisati kandidaatainete loetellu

Kandidaatainete loetelu

allkasutajad

Loe täpsemalt kohustustest, mis kaasnevad ainete lisamisega kandidaatainete loetellu SIIT

Ettepanekud uute meetmete leidmiseks bisfenool A kasutamisel toiduainetööstuses

2016. aasta teine kvartal

Bisfenool A toiduainetööstus

Mänguasjade ohutuse direktiiv

24. mai 2017

klorometüülisotiasolinoon ja metüülisotiasolinoon, samuti neid kemikaale suhtes 3:1 sisaldavad segud

ning

bensisotiasolinoon
mänguasjade tootjad

RoHS- direktiiv

22. juuli 2019 (mõningatel juhtudel 22. juuli 2021)

Plii, elavhõbe, kaadmium, kuuvalentne kroom, polümbromobifenüülid, polümbromodifenüüleetrid, bis(2-etüülheksüül)ftalaat, butüülbensüülftalaat, dibutüülftalaat, diisobutüülftalaat

elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad

Veepoliitika raamdirektiiv

aastaks 2020

veepoliitika valdkonna prioriteersed ained: antratseen, bromodifenüüleetrid, kaadmium ja selle ühendid, kloroalkaanid, di(2-etüül-heksüül)ftalaat (DEHP), endosulfaan, heksaklorobenseen, heksaklorobutadieen, heksaklorotsükloheksaan, elavhõbe ja selle ühendid, nonüülfenoolid, pentaklorobenseen, polüaromaatsed süsivesinikud (PAH), tributüültina ühendid, trifluraliin, dikofool, perfluoroktaansulfoonhape ja selle derivaadid (PFOS), kinoksüfeen, dioksiinid ja dioksiinisarnased ühendid, heksabromotsüklododekaanid (HBCDD), heptakloor ja heptakloorepoksiid

tootjad, allkasutajad