Projektist

Keemiline reostus on ÜRO andmetel üks kolmest ülemaailmsest kriisist, mis seavad Maa ohtu ja mis on seotud bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja kliimamuutusega. Hiljutised uuringud näitavad, et osa ELi elanikkonnast puutub kokku mitme ohtliku kemikaaliga, mille puhul ei saa välistada kahjulikku mõju tervisele. Euroopa veekogude olukord ja hiljutised skandaalid joogivee PFAS-idega saastumise kohta näitavad tungivat vajadust piirata ohtlike ainete heitkoguseid. 

Ettevõtted ei pruugi olla teadlikud erinevatest ELi õigusaktidest (nt REACH-määrus) tulenevatest kemikaaliohutuse nõuetest või neil ei pruugi olla vahendeid ega pädevust nende rakendamiseks. Kemikaalide ohutus kui ärimudel ja konkurentsieelis ei ole veel olnud veenev argument kemikaalide riskijuhtimise parandamiseks. Süsteemne kemikaalide riskijuhtimine on väljakutsete, võimalike mittevastavuste ja nendega seotud meetmete, sealhulgas asendamise vajaduste kindlakstegemiseks ülioluline. Sellised süsteemid peavad olema lihtsad, arusaadavad ja VKEdele mõistlike jõupingutustega rakendatavad.

 

Projekt "Kemikaalidega seotud riskide juhtimine ja alternatiivide hindamine: vahendid ja parimad tavad ringluse toetamiseks, jätkusuutlikumate toodete loomiseks ja kahetsusväärse asendamise vältimiseks" (LIFE FitForREACH-2) põhineb järgnevatel põhimõtetel:  

1) Ise enda aitamine: FFR-2 koolitused, juhised ja tööriistad võimaldavad ettevõtetel rakendada head kemikaalide riskijuhtimissüsteemi. Võimekuse suurendamine ja konsultatsioonid toetavad "tegemise kaudu õppimist".

2) Tarneahelapõhine lähenemine: ettevõtted on osa majanduslikust ökosüsteemist; muudatused mõjutavad kliente ja võivad mõjutada nii tarnijaid kui ka teisi huvirühmi. Seda võetakse arvesse kemikaalide riskijuhtimis-süsteemis ja juhendmaterjalis. 

3) Elutsükli lähenemine: kõik tegevused võtavad arvesse kogu kemikaali elutsüklit, et vältida kemikaaliriskide või keskkonnakoormuse nihkumist, nt. toodete ja teenuste asendamisel või ümberkujundamisel.   

4) Probleemide lahendamine nende tekkekohas: kemikaalide riskijuhtimise probleemide analüüsimisel püütakse alati leida algpõhjust ja leida sellele probleemile lahendusi. Ohtlike kemikaalide asendamine on üks lahendus, mis on radikaalne ja kõikehõlmav lähenemisviis riskide kõrvaldamiseks nende tekkekohas. 

5) Terviklik hindamine ja ennetav lähenemine: juhendmaterjalide ja tööriistade eesmärk on anda ettevõtjatele terviklik ülevaade väljakutsetest ja lahendustest. Ennetamine võib tähenda-da õiguslikest nõuetest kaugemale minekut ja tulevikku suunatud lahenduste rakendamist.

6) Kemikaalide riskijuhtimise kindla aluse tagamine: FFR-2 on oluline osa kemikaalide riskijuhtimise pädevuste tugevdamisel, eelkõige teabe kogumisel, mõistmisel ja kasutamisel, toetades iseennast ja eesmärgiga käivitada jätkusuutlikke muutusi ettevõtetes.