Ladustamine

ladustamineI1.jpgMis on kemikaalide ladustamine?

Kemikaalide ohutu ladustamine nõuab, et ettevõtted oleksid teadlikud nende ohtlikest omadustest, eriti neist, mis aitavad kaasa tulekahjule ja plahvatusele. Ohutuskaardid (SDS) sisaldavad olulist (täiendavat) teavet kemikaalide ohutu ja nõuetekohase säilitamise tagamiseks.

Kemikaalide ladustamine hõlmab:

 • ladustamisala nõudeid ja korrashoidu;
 • tuleohutusnõudeid;
 • kemikaalide ja ladustuskohtade märgistamist;
 • kemikaalide eraldamist kemikaaligruppide kaupa;
 • spetsiifilisi kemikaalide ladustamise nõudeid;
 • kemikaalide kohta käivat vajalikku teavet;
 • ohutuskaartide, kemikaaliarvestuse ja teiste vajalike dokumentide hoidmist;
 • töötajate koolitamist.

Lisaks on kemikaalide transportimine ettevõttes (ja nende ladustamisaladesse) ka tegevus, mis võib olla ohutuse seisukohalt oluline, eriti kui liigutatakse suures koguses kemikaale.

Miks on kemikaalide ladustamine vajalik?

Tervise- ja keskkonnariskid tulenevad peamiselt kemikaalide leketest. Eriti tõenäolised on lekked suurte kemikaalikoguste puhul. Võimalikud lekete põhjused on näiteks:

 • mahuti mehaanilised kahjustused;
 • füüsikalistest (nt külm-kuum; valgus) või keemilistest (nt reaktiive õhkkond, reaktsioonid konteineri ja selles hoiustatava kemikaali vahel) omadustest tingitud mahuti kahjustumine; 
 • hoiustatavate toodete füüsikalistest või keemiliste omadustest tingitud mehhaanilised mõjud mahutitele (nt hoiustatavate toodete kristalliseerumine, aururõhu poolt põhjustatud deformatsioon);
 • inimtegevusest põhjustatud lekked (üleajamine, mahuti lahti jätmine).

Kemikaalide lekkimise mõjud võivad sõltuvalt aine omadustest hõlmata nii keskkonna- kui ka tervisekahjusid. Kemikaalidega seotud konkreetsete riskide kohta leiab üksikasjalikumat teavet ECHA kodulehelt.

Riskide ennetamise ja töökeskkonna turvalisuse seisukohalt on kemikaalide nõuetekohane ladustamine võtmetähtsusega. 

Loe täpsemalt, millised nõuded kehtivad kemikaalide ladustamisaladele ja hoiustamisele laohoonetes.

Klassifitseerimine ja märgistamine ladustamisel

Kemikaalid peavad olema nõuetekohaselt märgistatud, kasutades selleks ÜRO stuktuuri raames välja töötatud kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalset harmoniseeritud süsteemi GHS (vaata ka CLP-määrust). Üldjuhul piisab tootjapoolsetest märgistest. Lisaks CLP märgistele on eraldi välja töödatud ka märgistussüsteem kemikaalide transportimiseks. Ohtlike ainete klassifitseerimine ja märgistamine transportimisel on samuti osa GHS-ist ning on sätestatud ÜRO ohtlike kaupade veo soovitustes.

REACH-määruse jõustumisel 2007. aastal muutusid varasemad kemikaalide ladustamise seadused kehtetuks. Vastavalt määruse II lisa artiklile 31 on iga aine või segu ladustamise nõuded määratud ohutuskaardi 7. sektsioonis (ettevaatusabinõud ja ohutu käitlemine),  kus on toodud ka soovitused ohutuks ladustamiseks. See hõlmab kõiki ladustamiskohtade- ja rajatistega seonduvaid ohutusnõudeid.

Ainete füüsikalis-keemilistele omadustele vastavalt on ohutuskaardi 9. sektsioonis soovitused plahvatusohtliku keskkonna, söövitavate tingimuste, süttivusohu, ilmastikutingimuste muutumise ja juhuslikku keskkonda sattumisega seonduvate riskide haldamiseks.

Eriomadustega kemikaalide ladustamise üldnõuded

Kõige olulisem on kemikaalid nõuetekohaselt märgistada ja vastavalt nende eriomadustele koostada ladustamisplaan. Ohutuse seisukohalt on oluline teada, milliseid kemikaale kuskil hoitakse ja millal need aeguvad. Ajakohane kemikaaliarvestus on oluline ka kemikaalide õigeks käitlemiseks.

Eraldage üksteisega kokkusobimatud kemikaalid, et vältida võimalikku plahvatuse, tulekahju, mürgiste aurude tekkimist jms. Lisateavet ladustamisnõuete kohta leiate jaotisest Nõuanded eriomadustega kemikaalide ladustamiseks.

Kui ladustatud ohtlike kemikaalide kogus ületab teatud künniseid, tuleb vastavalt Seveso direktiivile järgida täiendavaid nõudeid seoses hädaolukorra lahendamise plaanidega, suhtlemisega ametiasutuste ja üldsusega jne. Ettevaatusabinõude rakendamine võib ära hoida tõsiseid katastroofe ja seega inimelu kaotamist.

Loe ka lisateavet selle kohta, kuidas käituda kemikaaliõnnetuse korral.

Kokkuvõtteks

Keemiliste ohutussätete rakendamine kemikaalide ladustamisel on hädavajalik inimeste tervise ja keskkonnaohutuse kaitsmiseks ning varade (suurte) kahjustuste vältimiseks. Struktureeritud lähenemisviis ladustamisele säästab aega ja võimaldab paremat planeerimist, mille tulemuseks on kemikaalide haldamise väiksemad kulud.

Lisaks on ohtlike ainete järkjärguline kaotamine või asendamine veel üks viis vähemate riskide saavutamiseks ja seega kemikaalide lihtsamaks ladustamiseks.

Eelnev info on ülevaade erinevatest kemikaaliohutuse juhenditest. Kasutage ettevõttes alati ametlikke dokumentide või riiklikke juhendeid.
Lisateave: