Nõuded ladustamisalale

ladustamineI2.jpgLadustamisrajatiste nõuetekohasus tagamiseks tuleb esmalt valida sobilik asukoht, mis oleks vastavuses riiklike õigusaktide, ruumilise planeerimise ja teiste normdokumentidega. Vältima peaks kohti, kus on näiteks ebastabiilne pinnas või oht üleujutusteks. Rajatise territoorium peab olema korrektselt hallatud ja kaitstud ning vastama tuleohutusreeglitele. Seal peavad olema nõuetekohased jalgrajad, hoiatussildid ja ligipääs mootorsõidukitele.

Rajatises peab olema piisav valgustus, evakuatsiooniskeem ja tulekustutussüsteem. See peab olema valmistatud mittesüttivatest materjalidest ning pidama vajadusel vastu ka välisele tulele. Rajatises tuleb eemaldada kõik võimalikud tuleallikad, välistamada tuleb sätemete tekkimine või süttimisoht, elektriseadmed ja -süsteem peavad olema heas tehnilises korras. Ladustamisruumide riiulid ja kapid peavad olema valmistatud tule- ja kemikaalikindlast tugevast materjalist. Stabiilsuse tagamiseks peavad olema need paigutatud horisontaalsele pinnale. Nende maksimaalne kaalupiir peab olema arusaadavalt märgitud. Soovituslik on hoida tuleohtlikke vedelikke, näiteks lahusteid, ladustamisruumide kappides. Riiulite puhul on ohutum paigutada raskemad anumad alumistele riiulitele. Kui ruumis kasutatakse kahveltõstukeid või muid sõidukeid, on soovitatav paigaldada rajatisse kokkupõrkekaitsed.

Peab olema tagatud, et kemikaalid ei satuks pinnasesse ega pinna- või põhjavette. Ladustamisruumis peab olema absorbeeriv materjal, mida saab vajadusel kasutada väikesemahuliste lekete korral. Lenduvate kemikaalide puhul peab ladustamisrajatises olema nõuetekohane ventilatsioon. Temperatuurimuutustele tundlike kemikaalide puhul peab rajatises olema ka temperatuuri reguleerimise võimalus või peab need ained paigutama sellise võimalusega erirajatisse. 

Täiendava ettevaatusabinõuna soovitatakse ette valmistada ka sekundaarne ladustamissüsteem, et vältida kemikaali lekkimist keskkonda õnnetuse korral. Näiteks suuremahulise kemikaalireostuse või tulekahju korral on vaja kemikaaliga saastunud vett ohutult hoiustada ja see kõrvaldada. Kui kemikaale ladustatakse vabas õhus, peavad mahutid olema veekindlad ja paigutatud katuse alla.