Aizvietošana

Bīstamo vielu aizvietošanai var būt dažādi iemesli, piemēram:

 • normatīvie akti liedz vielas tālāku izmantošanu;
 • klienti pieprasa vairs neizmantot konkrēto vielu;
 • piegādātājs vairs neražo/nepiedāvā konkrēto vielu;
 • vielu var izmantot tikai tad, ja tā ir licencēta;
 • uzņēmums uzlabo vai pārveido savus darba procesus un līdz ar to tiek aizvietota viena viela ar citu;
 • uzņēmums kopumā vēlas uzlabot savu vides sniegumu, piemēram, vides pārvaldības sistēmas ietvaros;
 • uzņēmums vēlas uzabot savu produktu vides sniegumu, piemēram, lai tos ekosertificētu.

Bīstamās vielas var aizvietot ar vienu vai vairākām mazāk bīstamām vielām. Aizvietošanu var īstenot, arī mainot procesus, produkta dizainu vai ieviešot citus organizatoriskos pasākumus. Tas, kura no pieejām ir atbilstošākā, ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, t.sk., no izmantotās vielas.

Kāpēc būtu jāaizvieto bīstamās vielas?

Daži no iespējamajiem iemesliem:

 • mazākas bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas
 • mazākas izmaksas darba drošības nodrošinājumam, lai pasargātu darbiniekus, un mazākas vides risku pārvaldības un emisiju  izmaksas 
 • mazāks negadījumu risks un drošibas izaicinājumi
 • uzlabota produktu kvalitāte, samazinot potenciālo kaitējumu videi un veselībai
 • konkurences priekšrocības
 • labāka atbilstība normatīvo aktu (spēkā esošo un nākotnes) prasībām un vienkāršakas dokumentācijas, atskaitīšanās un uzraudzības prasības
 • iespēja attīstīt inovācijas un resursu efektīvāku izmantošanu

Kādas bīstamās vielas būtu (vispirms) jāaizvieto?

Vispirms būtu jāaizvieto īpaši bīstamās vielas  (SVHC), jo tās uzskatāms par tādām, kas rada nepieņemamu risku cilvēku veselībai un videi. Tās ir vielas ar šādām bīstamības īpašībām:

 • kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas (CMR);
 • vidē noturīgas, toksiskas un bioakumulatīvas vielas (PBT) un ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas vielas (vPvB);
 • citas vielas, kas rada līdzīgu nevēlamu risku, piemēram, endokrīnās sistēmas bojātājvielas, neirotoksiskas vielas.

Kā noskaidrot, vai uzņēmumā ir bīstamās vielas, ko vajadzētu aizvietot?

Īpaši bīstamās vielas ir apkopotas, tā dēvētajā, REACH kandidātvielu sarakstā. Vispirms būtu ieteicams aizvietot tās, jo tās varētu būt nepieciešams licencēt, kā arī tās ir jānorāda, ja produktā pārsniedz noteiktu koncentrāciju. Salīdziniet uzņēmumā lietoto vielu CAS/EC numurus ar to vielu numuriem, kuras ir iekļautas kandidātvielu sarakstā.

Nākamais solis varētu būt tādu vielu identificēšanas un aizvietošana, kuras marķētas ar šādām bīstamības piktogrammām:

toksisks.pngkodīgs1.pngbistams videi.pngtoksisks_kauli.jpgizsaukuma_zime.jpg

Pārliecinieties, vai darbinieki jūsu uzņēmumā, kas darbojas ar noteiktām ķīmiskām vielām, nesūdzas par veselības problēmām, piemēram, biežām galvassāpēm, ādas izsitumiem, reiboni, nelabumu, acu kairinājumu. Apsveriet iespēju aizvietot arī šādas vielas.

Ja vielas vai maisījuma drošības datu lapā ir iekļautas šādas H-frāzes (330, 340, 350, 360, 370, 372, 410), tad varētu apsvērt to aizvietošanu.

Informāciju par vielu bīstamajām īpašībām var meklēt šeit:

Informācija par ķīmiskajām vielām: ECHA mājaslapa Informācija par ķīmiskajām vielām, kuras tiek ražotas vai ievestas Eiropas Savienībā. Te atrodama informācija par to bīstamajām īpašībām, klasifikāciju un marķēšanu un  drošu lietošanu
Klasifikācijas& marķēšanas inventarizācija: ECHA mājaslapa Klasifikācijas un marķēšanas informācija par ražotāju un importētāju paziņotajām un reģistrētajām vielām
OECD eChemPortal Iespējams meklēt ziņojumus un datus, ievadot vielas nosaukumu, numuru

Kā saprioritizēt aizvietojamās vielas?

Līdzās bīstamības īpašībām var izmantot arī šādus kritērijus, pieņemot lēmumu par aizvietošanu:

 • (nākotnes) likumu prasības (viela būs aizliegta vai ierobežota)
Vielas, kas jau ir aizliegtas vai ierobežotas

REACH ierobežotās vielas

Vielas, kuras būs jālicencē

Ļoti augstas bažas izraisošo  kandidātvielu saraksts licencēšanai

Vielas, kuras iespējams būs jālicencē vai tās būs aizliegtas nākotnē ChemSec Sin list
 • darba aizsardzības problēmas (darbinieku atsauksmes, darba vides riska novērtēšanas rezultāti)
 • ievērojamas izmaksas emisiju samazināšanai vidē, noteikto emisiju robežvērtību pārsniegšana
 • klientu spiediens
 • produktu un procesu izmaiņas, kas var notikt vienlaicīgi ar ķīmisko vielu nomaiņu
 • uzņēmuma politika bīstamo vielu izskaušanai

Kādi ir galvenie aizvietošanas posmi?

Aizvietošanu var veikt dažādos veidos atkarībā no bīstamās ķīmiskās vielas lietojuma. Tomēr, lai novērtētu visus iespējamos aizvietošanas aspektus, tiek ieteikts piemērot šādus posmus:
 1. identificēt bīstamību un novērtēt riskus uzņēmumā izmantotajām vielām, t.sk., raksturot, cik viegli/grūti ar tām darboties darbiniekiem, kā tās uzglabāt
 2. identificēt iespējamās alternatīvas, ieskaitot procesu vai produktu maiņu un organizatoriskos pasākumus (tas nozīmē, ka alternatīvu identificēšanai jāapsver vielas funkcionalitāte, nevis jākoncentrējas uz vienkāršu aizvietošanu)
 3. novērtēt alternatīvas, nosakot potenciālos riskus un izaicinājumus, tās izmantojot, un noteikt atbilstošākās
 4. novērtēt citas sekas, ko varētu radīt jaunās alternatīvas izmantošana, piemēram, darba drošība, iekārtas, izmaksas
 5. salīdzināt alternatīvas, arī pret esošo vielu
 6. novērtēt izvēlēto alternatīvu nelielā testa partijā  
 7. pielietot alternatīvu normālos razošanas apjomos
 8. pieņemt lēmumu par aizvietošanu
 9. veikt aizvietošanu