Aizvietošana

Aizvietošana var būt brīvprātīga, kas gan nav vispārēja prakse. Parasti tas notiek, ja uzņēmums vēlas iegūt kādu no ekomarķējumiem vai ievieš vides pārvaldības sistēmu ISO14001. Dažkārt aizvietošanu pieprasa klienti ārvalstīs, kurās ir stingrākas prasības bīstamo vielu jomā. Aizvietošana var būt arī obligāta, jo to pieprasa ES normatīvie akti par ķīmiskajām vielām (piemēram, REACH ar ierobežojumiem atsevišķu veidu lietojumiem vai pilnīgu  aizliegumu attiecībā uz daudzām vielām). Tā ir nepieciešama, ja šīs vielas ražošana, izmantošana vai realizēšana rada nepieņemamu risku cilvēka veselībai un  apkārtējai videi.
Aizvietošanu var veikt dažādos veidos atkarībā no bīstamās vielas pielietojuma. Tā piemēram, vienu vielu var aizvietot ar mazāk bīstamu, kurai ir tādas pat tehniskās īpašības, bet var arī pilnībā pārveidot produktu vai tā izstrādes procesu. Viens no galvenajiem izaicinājumiem ir aizvietošana, nepaaugstinot enerģijas patēriņu.

Kāpēc aizvietot bīstamās vielas?

 • mazākas bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;
 • vienkāršāka ķīmisko vielu uzskaite;
 • vienkāršotas darba drošības prasības;
 • produktu var pozicionēt tirgū kā patērētāju veselībai un videi draudzīgāku/nekaitīgāku;
 • atbilstība likuma prasībām, kas stāsies spēkā tuvākajā nākotnē;
 • aizvietošana var dot iespēju jaunām inovācijām un resursu efektivitātei.

Kādas bīstamās vielas būtu jāaizvieto?

Aizvietošanu ir nepieciešams veikt bīstamām vielām produktos un procesos, kas rada nevēlamu risku cilvēku veselībai un videi, piemēram:
 • kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas;
 • vidē noturīgas, toksiskas un bioakumulatīvas vielas;
 • citas vielas, kas rada līdzīgu ietekmi, t.i., tādas vielas, kas rada nopietnus draudus videi vai cilvēkiem, ja ar tiem pareizi neapietas, piemēram, endokrīno sistēmu ietekmējošām vielām.

Kā noskaidrot, vai uzņēmumā ir bīstamās vielas, ko vajadzētu aizvietot?

 • Pārbaudiet, vai ķīmiskās vielas, ko importējat, ražojat vai no kuram veidojiet maisījumus, nav marķētas ar kādu no šiem bīstamības simboliem:

toksisks.pngkodīgs1.pngbistams videi.pngtoksisks_kauli.jpgizsaukuma_zime.jpg

 • Pārliecinieties, vai darbinieki jūsu uzņēmumā, kas darbojas ar noteiktām ķīmiskām vielām, nesūdzas par veselības problēmām, piemēram, biežām galvassāpēm, ādas izsitumiem, reiboni, nelabumu, acu kairinājumu.
 • Pārbaudiet, vai ķīmisko vielu, ko izmantojat uzņēmumā, drošības datu lapu 2. sadaļā nav minēts kāds no šiem bīstamības apzīmējumiem:
Aizvietošana ir ļoti svarīga Aizvietošana ir jāapsver
H300, 310, 311, 314, 330, 340, 350, 360, 361, 362, 370, 372, 400, 410, EUH032 H301, 302, 304, 312, 314, 315, 317, 318, 319, 331, 332, 334, 341, 351, 371, 373, 411, EUH029, EUH031

Informāciju par vielu bīstamajām īpašībām var meklēt šeit:

Informācija par ķīmiskajām vielām: ECHA mājaslapa Informācija par ķīmiskajām vielām, kuras tiek ražotas vai ievestas Eiropas Savienībā. Te atrodama informācija par to bīstamajām īpašībām, klasifikāciju un marķēšanu un  drošu lietošanu
Klasifikācijas& marķēšanas inventarizācija: ECHA mājaslapa Klasifikācijas un marķēšanas informācija par ražotāju un importētāju paziņotajām un reģistrētajām vielām
OECD eChemPortal Iespējams meklēt ziņojumus un datus, ievadot vielas nosaukumu, numuru

Kā saprioritizēt aizvietojamās vielas?

Kritēriji, ka izvērtēt, kuru vielu būtu visbūtiskāk aizvietot:

 • (nākotnes) likumu prasības (viela būs aizliegta vai ierobežota)
Vielas, kas jau ir aizliegtas vai ierobežotas

REACH ierobežotās vielas Subsport ierobežoto vielu saraksts

Vielas, kas tiks ierobežotas tuvākajā nākotnē, pierādījumu skaits par to kaitīgumu palielinās 

Ļoti augstas bažas izraisošo  kandidātvielu saraksts licencēšanai
REACH noteiktās vielas licencēšanai
ChemSec Sin list

 • darba aizsardzības problēmas (darbinieku atsauksmes, darba vides riska novērtēšanas rezultāti)
 • ievērojamas izmaksas emisiju samazināšanai vidē, noteikto emisiju robežvērtību pārsniegšana
 • klientu spiediens
 • produktu un procesu izmaiņas, kas var notikt vienlaicīgi ar ķīmisko vielu nomaiņu
 • uzņēmuma politika bīstamo vielu izskaušanai

Kādi ir galvenie aizvietošanas posmi?

Aizvietošanu var veikt dažādos veidos atkarībā no bīstamās ķīmiskās vielas lietojuma. Tomēr, lai novērtētu visus iespējamos aizvietošanas aspektus, tiek ieteikts piemērot šādus posmus:
 1. identificēt bīstamību un novērtēt riskus - jānoskaidro, vai pašreiz lietojamā viela vai process ir bīstams. Vai vielas uzglabāšana, izmantošana vai iznīcināšana rada  ievērojamu risku?
 2. izpētīt alternatīvas;
 3. izanalizēt sekas, kas rastos šo alternatīvu izmantošanas rezultātā;
 4. salīdzināt dažādas alternatīvas;
 5. izvērtēt ieguvumus no aizvietošanas, novērtēt šī risinājuma efektivitāti;
 6. pieņemt lēmumu par aizvietošanu;
 7. veikt aizvietošanu.
Tikai izpildot visus šos posmus, var novērtēt reālo aizvietošanas efektivitāti.