Ķimikāliju pārvaldības tēmas

Šajā mājaslapā jūs atradīsiet informāciju par ķīmisko vielu pārvaldību uzņēmumos. Apkopotā informācija ietver gan nacionālās, gan Eiropas Savienības normatīvu prasības. Galvenie ķīmisko vielu pārvaldības elementi iekļauti arī attēlā:

shema_lv_0.jpg

Ķīmisko vielu iegāde un iepirkums

Izvēloties ķīmiskās vielas, jāpārzina un jāizvērtē to bīstamība, nepieciešamie drošības pasākumi un tehnoloģiskais raksturojums.

Klasifikācija/marķēšana/drošības datu lapas

Visā riska pārvaldības darbā vajadzīga informācija par izmantotajām ķīmiskajām vielām. Ražotājiem un importētājiem ir pienākums ar klasifikācijas un marķēšanas palīdzību nodot informāciju par vielām un nodrošināt vielu drošības datu lapas. Ķīmisko vielu lietotājiem ir tiesības no piegādātājiem iegūt informāciju par vielu bīstamību un pienākums to izmantot, darbojoties ar ķīmikālijām.

Inventarizācija

Inventarizācija jeb ķīmisko vielu uzskaites saraksts ir veids, kā sistematizēt un uzturēt informāciju par ķīmiskām vielām uzņēmumā. To var izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, riska novērtējumam, dažādām atskaitēm u.c.

Aizvietošana

Riska novērtējums nosaka prioritātes riska samazināšanai, proti, parāda, ar ko sākt samazināt ķīmisko vielu nevēlamo ietekmi uz darbinieku un patērētāju veselību, drošību un vidi. Bīstamo ķīmisko vielu aizvietošana ar drošākām alternatīvām ir galvenais riska samazināšanas pasākums.   

Uzglabāšana

Nepiemērota ķīmisko vielu uzglabāšana var radīt draudus cilvēku veselībai, videi un īpašumam, tāpēc šai pārvaldības jomai jāpievērš īpaša vērība.  

Resursu efektivitāte

Ķīmisko vielu pārvaldība var iegūt no resursu efektivitātes pasākumiem, jo tie ne vien ļauj samazināt izmaksas, bet arī izmantoto ķīmisko vielu, emisiju un atkritumu apjomu, tādējādi samazinot arī kopējos riskus. 

Likvidēšana/bīstamie atkritumi un reciklēšana (vielu atgriešana ražošanā)

Tieši ķīmisko vielu dēļ nereti atkritumus klasificē kā bīstamus. To uzglabāšanai un likvidēšanai ir īpašas prasības. Ja vien tas ir iespējams, materiālus/vielas būtu no atkritumiem jāatgriež ražošanas procesā un ekonomikas apritē.

Komunikācija

Uzlabojot iekšējo komunikāciju uzņēmumā par ķīmisko vielu riskiem, var paaugstināt darbinieku vispārējo zināšanu līmeni un piesardzību, darbojoties ar ķīmiskām vielām. Komunikācija var būt rakstiska (darba instrukcijas, procedūras, informācijas stendi u.c.), kā arī apmācību programmu vai regulāru drošības instruktāžu un mācību formā, piemēram, ugunsdzēsības trauksme.
Ārējā komunikācija par ķīmiskām vielām parasti ir orientētā uz: