Komunikācija/Atskaitīšanās

Ķīmisko vielu kontroles sistēma ir izveidota, lai novērstu un samazinātu apdraudējumu cilvēku veselībai, videi un īpašumam.
Lai samazinātu risku, uzņēmumiem ir jāievieš riska pārvaldības elementi. Atbildīgās iestādes uzrauga, kā uzņēmumos tiek ievērotas riska samazināšanas prasības, un nosaka ierobežojumus un aizliegumus pārāk augsta riska gadījumā. Lai šāda sistēma darbotos, uzņēmumiem, piesakoties piesārņojošo darbību atļaujām, ir jākomunicē ar atbildīgajām iestādēm, sniedzot noteiktas atskaites:

1. Vielu reģistrācija Eiropas Ķimikāliju aģentūrā, iesniedzot reģistrācijas dokumentāciju. Mērķis - nodrošināt, ka ražotāji vai importētāji apkopo datus par vielām un šos datus izmanto, lai novērtētu risku, izstrādātu un ieteiktu atbilstošus riska pārvaldības pasākumus. Reģistrācija svarīga tiem uzņēmumiem, kas ražo vai importē ķīmiskās vielas (tīrā veidā, maisījumos vai arī izstrādājumos) apjomā ≥ 1 tonnu gadā.

2. Ziņošana par saražotajām vai importētajām vielām klasificēšanas un marķēšanas sarakstam. Mērķis ir padarīt informāciju pieejamu un skaidru, un veicināt vienotu vielu klasifikāciju.

Tas ir būtiski uzņēmumiem, kas ražo vai importē vielas, kas:

  • jāreģistrē saskaņā ar REACH regulu;
  • ir klasificētas kā bīstamas, neatkarīgi no daudzuma;
  • atsevišķos gadījumos - ir maisījumos vai izstrādājumos.

3. Licencēšana:

Mērķis ir pilnīga ļoti augstas bažas izraisošo vielu aizstāšana. Būtiski uzņēmumiem, kas piegādā vai izmanto vielas, kas iekļautas minētajos sarakstos.

4. Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū

5. Biocīdu laišana tirgū

6. Informācijas sniegšana nacionālajām datu bāzēm, piemēram, Ķīmisko vielu datu bāzei, Biocīdu reģistram

Latvijā ķīmisko vielu, vides, darba, produktu drošības prasību ievērošanu uzrauga Valsts vides dienests, Veselības inspekcija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Valsts darba inspekcija.