Uzglabāšana

Kas ir ķīmisko vielu uzglabāšana?

Ķīmisko vielu īpašības ir ļoti atšķirīgas, tādēļ arī risks, ko tās var radīt cilvēku veselībai un videi, ir dažāds. Vielu bīstamība ir jāņem vērā, arī uzglabājot tās. Tāpat uzņēmumā ir jābūt drošības datu lapām (DDL) un citiem būtiskiem dokumentiem, kas raksturo vielu bīstamību un specifiskas uzglabāšanas prasības.
Ķīmisko vielu uzglabāšanas plānam jāaptver visi uzglabāšanas aspekti:

 • prasības uzglabāšanas vietai un tās uzturēšanai,
 • ugunsdrošības pasākumi,
 • ķīmisko vielu un to novietņu marķēšana,
 • ķīmisko vielu sadalījums pa ķīmisko vielu grupām,
 • specifiskas ķīmisko vielu uzglabāšanas prasības,
 • būtiska informācija par ķīmiskām vielām,
 • DDL,
 • ķīmisko vielu uzskaites saraksts un citu nepieciešamo dokumentu glabāšana,
 • darbinieku apmācības.

Svarīgi ir arī tādi aspekti kā transportēšana.

chemical-storage-629651_960_720.jpg

Kādēļ ķīmisko vielu uzglabāšana ir nepieciešama?

Risku galvenokārt rada ķīmisko vielu noplūde. Tā iespējama, vienkopus uzglabājot lielu daudzumu vielu.

Noplūdes var notikt šādās situācijās:

 • mehāniski konteineru bojājumi;
 • fiziski (auksts-karsts, gaisma) vai ķīmiski izraisīta (nonākšana saskarē ar gaisā esošām vielām, reakcija ar iepakojuma materiālu u.c.) konteineru nolietošanās;
 • uzglabāto preču fizikāli vai ķīmiski izraisīta mehāniska ietekme uz konteineru, piemēram, iepakoto preču kristalizācija, tvaika spiediena izraisīta deformācija;
 • cilvēka darbības rezultāts, piemēram, izšļakstīšanās, nejauša konteinera atstāšana vaļā.

Atkarībā no ķīmiskās vielas tās noplūde var radīt:

 • kaitējumu videi,
 • kaitējumu cilvēku veselībai, ietverot arī hronisku ietekmi,
 • kaitējumu īpašumam,
 • ugunsgrēku vai eksploziju.

Plašāku informāciju par specifiskiem ķīmisko vielu riskiem var atrast Eiropas Ķimikāliju aģentūras mājaslapā.Dangerous_chemicals_cabinet_in_MPI-CBG.jpg

Bīstamību, ko rada ķīmiskās vielas, un negadījumu skaitu var samazināt, ja ievēro ķīmisko vielu uzglabāšanas noteikumus. Svarīgas ir ievērot arī prasības uzglabāšanas novietnēm, īpaši, lielizmēra glabātuvēm.

Ķīmisko vielu marķēšana, DDL un citi būtiski dokumenti

Visas ķīmiskās vielas un maisījumi ir jāmarķē atbilstoši regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP regulai), lai brīdinātu par to bīstamību. Parasti ir pietiekami ar ražotāja marķējumu.
Papildus CLP marķējumam, kas apzīmē bīstamību (piemēri), ir arī marķēšanas sistēma, ko izmanto, lai norādītu transportēšanas prasības (piemēri), un tā ir izklāstīta ANO Rekomendācijās par bīstamo preču pārvadāšanu.
Saskaņā ar REACH regulas II pielikuma 31.pantu DDL 7.sadaļā tiek uzskaitītas rekomendācijas ķīmisko vielu un maisījumu drošai glabāšanai, t.sk., par uzglabāšanas telpām, iekārtām un drošības pasākumiem. Ja nepieciešams, tiek minēti arī ieteikumi, kā pārvaldīt riskus saistībā ar sprādzienbīstamu vidi, kodīgiem apstākļiem, uzliesmošanas apdraudējumu, izmaiņām laikapstākļos un nejaušām noplūdēm. Visai šai informācijai jāatbilst vielas fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, kas minētas DDL 9.sadaļā. DDL jāglabā pieejamā vietā uzglabāšanas telpu tuvumā.

Vispārīgās uzglabāšanas prasības ķīmiskajām vielām ar specifiskām īpašībām

Vispirms ir svarīgi, lai vielas un to maisījumi būtu pareizi marķēti. Ķīmisko vielu pārvaldībai nepieciešama precīza uzskaite. Būtiski ir arī vielas sadalīt pa grupām. Tāpat ir jāzina, kur un kādas ķīmiskās vielas tiek glabātas un kādi ir to derīguma termiņi.
Ķīmiskām vielām ar dažādām bīstamības klasēm atšķiras uzglabāšanas prasības.  Ķīmiskās vielas ar noteiktām īpašībām ieteicams atdalīt no citām. Atsevišķām vielām ar specifiskām bīstamības īpašībām var būt nepieciešami individuāli uzglabāšanas apstākļi.
Kopā uzglabājot nesaderīgas ķīmiskās vielas, pastāv negadījumu risks, piemēram, eksplozija, aizdegšanās, toksisku gāzu veidošanās. Ķīmiskās vielas, kuras nopietni apdraud cilvēku veselībai, arī ir jāuzglabā atsevišķi.

Rīcība negadījumos

Ķīmisko vielu drošības prasību ievērošana pasargā ne tikai cilvēkus, vidi vai īpašumu, bet arī sniedz ieguvumus uzņēmumam - ļauj ietaupīt laiku un uzlabo plānošanu, tādējādi ietaupot izmaksas. Ievērojot piesardzību, var samazināt nopietnu negadījumu risku, taču ir jābūt gataviem šādiem negadījumiem un jāzina, kā tajos jārīkojas.

Pakāpeniska atteikšanās no bīstamajām vielām vai to aizvietošana ir vēl viens veids, kā padarīt darba vidi daudz drošāku.

Šis teksts ir ķīmisko vielu drošības vadlīniju kopsavilkums. Tas nav oficiāls dokuments. Uzņēmumā izmantojiet oficiālos dokumentus vai nacionālās vadlīnijas.

Vairāk informācijas: