Par projektu

FFR-2 risinās ķīmiskā piesārņojuma problēmas, kas saskaņā ar ANO datiem ir viena no trim globālajām krīzēm, kas apdraud Zemi un ir saistīta ar bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un klimata pārmaiņām. Jaunākie pētījumi liecina, ka daļa ES iedzīvotāju ir pakļauti vairāku bīstamu ķīmisko vielu iedarbībai tādā līmenī, ka nevar izslēgt kaitīgu ietekmi uz veselību. Eiropas ūdenstilpju stāvoklis un nesenie skandāli par PFAS piesārņojumu dzeramajā ūdenī liecina, ka steidzami jāierobežo bīstamo vielu emisijas. 
 

Uzņēmumiem var trūkt informācija par ķīmiskās drošības likumu prasībām dažādos ES tiesību aktos vai tiem var trūkt resursu un kompetences, lai tās īstenotu. Ķīmiskā drošība kā uzņēmējdarbības un konkurences priekšrocība vēl nav bijis pārliecinošs arguments, lai uzlabotu ķīmisko vielu riska pārvaldību. Sistemātiskai ķīmisko vielu riska pārvaldībai uzņēmumos ir izšķiroša nozīme, lai apzinātu problēmas, iespējamās neatbilstības un ar tām saistītās rīcības vajadzības, tostarp attiecībā uz bīstamo vielu aizstāšanu. Šādām sistēmām jābūt vienkāršām, saprotamām un ar saprātīgām pūlēm īstenojamām maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). 

LIFE FitforREACH-2 pamatā ir vairāki principi: 

  1. Palīdzība uzņēmumu iniciatīvām: FFR-2 apmācības, informācija, vadlīnijas un rīki palīdz uzņēmumiem ieviest labu riska pārvaldības sistēmu. Kapacitātes paaugstināšana un konsultācijas atbalsta "mācīšanos pielietojot prasmes".
  2. Piegādes ķēdes koncepcijas: uzņēmumi ir daļa no ekonomiskās ekosistēmas; izmaiņas ietekmē klientus un var skart piegādātājus, kā arī citas ieinteresētās personas. Tas ir ņemts vērā ķīmisko vielu riska pārvaldības sistēmā un īstenošanas vadlīnijās.
  3. Aprites cikla domāšana: visās darbībās tiek ņemts vērā viss ķīmiskās vielas aprites cikls, lai novērstu ķīmisko risku vai vides sloga pārvietošanu, piemēram, aizstājot vai pārveidojot produktus un pakalpojumus.
  4. Problēmu risināšana to rašanās vietā: ķīmisko vielu riska pārvaldības problēmu analīze vienmēr ir vērsta uz to pamatcēloņa identificēšanu un risinājumu meklēšanu, lai novērstu šo cēloni. Bīstamo ķīmisko vielu aizstāšana ir viens no risinājumiem, kas ir radikāla un visaptveroša pieeja toksisko risku risināšanai to rašanās vietā.
  5. Visaptverošs novērtējums un piesardzības pieeja: Vadlīniju un rīku mērķis ir sniegt visaptverošu priekšstatu par problēmām un risinājumiem. Piesardzības pieeja nozīmē to, ka esot soli priekšā nākotnes likumu prasībām tiek piemēroti risinājumi, kas būtu saistoši nākotnē.
  6. Nodrošināt stingru pamatu ķīmisko vielu riska pārvaldībai: “palīdzība uzņēmumu iniciatīvām” izpratnē un ar mērķi ilgtspējīgi rosināt pārmaiņas uzņēmumos būtisks FFR-2 elements ir kompetences veidošana ķīmisko vielu riska pārvaldībā, jo īpaši attiecībā uz informācijas vākšanu, izpratni un izmantošanu.