Izplatīšana

Pēc tam, kad produkts (ķīmiska viela vai izstrādājums) ir saražots un iepakots, jūs visticamāk to piegādāsiet klientam. Taču saistībā ar bīstamo vielu saturu jūsu produktā ir daži pienākumi, kas jāizpilda. Jūsu pienākumi atkarīgi no tā vai produkts ir viela vai izstrādājums un vai tas domāts citam profesionālajam lietotājam (biznesa aktivitātēm) vai patērētājam. Attiecībā uz bīstamām vielām, pareiza informācija ir galvenais riska pārvaldībā; tādējādi, jūsu spējas nodot šo informāciju saviem klientiem padara to par nozīmīgu daļu no produkta vērtības klientu acīs. 


Ķīmiskās vielas

Ķīmisko vielu ražotāji ir atbildīgi par drošu ķīmiskās vielas iepakošanu un marķēšanu saskaņā ar CLP regulu1 , bet noteiktu vielu saturu regulē REACH regula2 , kas attiecas uz ķīmisko vielu licencēšanu (REACH, 57.58.pants) un vielu ierobežojumiem (REACH, 67.pants). Ja ķīmiskā viela, kas tiek piegādāta profesionālam lietotājam ir klasificētā kā bīstama vai ietver bīstamas vielas virs noteiktajām robežvērtībām, ir jānodrošina drošības datu lapa (REACH, 31.pants), citos gadījumos  piegādātājam jāpaziņo klientam vielas reģistrācijas numurs (maisījumu sastāvdaļām), ja nepieciešams arī licencēšanas un ierobežojumu nosacījumi un jebkura cita būtiska informācija, kas nepieciešama, lai varētu veikt pienācīgu riska pārvaldību (REACH, 32.pants). Lai arī šī informācija ir jau iesniegta, gadījumā, ja iegūstat jaunu būtisku informāciju drošai riska pārvaldībai, jums tā jānodod klientam (pircējam), ko nosaka REACH 34.pants. 

Ja ķīmiskās vielas tiek klasificētas kā bīstamās preces, tādā gadījumā jāpiemēro bīstamo preču transportēšanas3  un drošas uzglabāšanas noteikumi. 

Gadījumā, ja jūs slēdzat apakšlīgumu ar citiem uzņēmumiem šo uzdevumu veikšanai, jums tāpat jāpārliecinās, ka jūsu biznesa partneris rīkojas atbilstoši likumu prasībām. 

 

Izstrādājumi

Izstrādājumu ražotājiem ir pienākums atbilst atsevišķu vielu licencēšanas prasībām (REACH 57., 58.pants) un ierobežojumiem (REACH, 67.pants). Ja izstrādājums ir domāts plašākai publikai, tam jābūt drošam , bet tam jāatbilst arī daudz specifiskākām prasībām atkarībā no produktu tipa, piemēram, elektriskās un elektroniskās ierīces (ROHS5) vai rotaļlietas6 .  
Piegādātājiem, kuru izstrādājumā ir vielas vai kandidātvielas uz kurām attiecas licencēšana, koncentrācijā virs 0.1% (no masas) ir jānodrošina pietiekama informācija to biznesa klientiem (tirgotājiem, profesionāliem lietotājiem), kas nepieciešama izstrādājumu drošai izmantošanai, vismaz attiecīgās vielas nosaukums. 

Plašākai sabiedrībai (patērētājiem) izstrādājuma piegādātājam jānodrošina šāda informācija pēc patērētāju pieprasījuma 45 dienu laikā (REACH regulas 33.pants). Tas nozīmē, ja jūs esat izstrādājuma ražotājs, jums ir jābūt šādai informācijai pieejamai un jāpārliecinās, ka jūsu piegādātāji ir izpildījuši savus pienākumus pret jums. 

Labs ķīmisko vielu inventarizācijas saraksts uzņēmumā, ietverot arī informāciju par izstrādājumiem palīdz jums organizēt šos uzdevumus efektīvākā veidā. 

Jūsu biznesa klienti var pieprasīt jums vairāk informācijas par jūsu produktu (izstrādājumu) -  ražotāja deklarāciju par bīstamo vielu saturu konkrētā produktā (piemēram, ROHS). 

Likums neregulē šos pieprasījumus, bet jūsu spēja apmierināt klienta vajadzību pēc informācijas paaugstina uzņēmuma konkurētspēju. 

Konkurētspēju var paaugstināt arī, atkarībā no produkta un klientiem, izsniedzot brīvprātīgas produktu deklarācijas (gan vielām, gan izstrādājumiem), kā arī pievienojoties brīvprātīgajām ekomarķējuma sistēmām vai produktu vides deklarāciju sistēmām (plašāka informācija, lai sekmētu labāku komunikāciju ar klientiem par produktu tiks izstrādāta šī projekta ietvaros un publicēta šeit.

 

1 Eiropas parlamenta un padomes regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP regula)

2 Eiropas parlamenta un padomes regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

Direktīva 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem

4 Direktīva 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību

5 Direktīva 2011/65 / ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, tā kā 2013. gadā atcēla Direktīvu 2002/95 / EK  

6 Direktīva 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu