Likvidēšana/Bīstamie atkritumi

Kā klasificē bīstamos atkritumus?

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Komisijas Regula (ES) 1357/2014 par atkritumiem, nacionālie normatīvi), bīstamos atkritumus klasificē pēc to bīstamības īpašībām:

 • sprādzienbīstamie
 • spēcīgi oksidētāji
 • uzliesmojošie
 • acis un ādu kairinošie
 • toksiskie
 • kancerogēnie
 • kodīgie
 • infekciozie
 • reprotoksiskie
 • mutagēnie
 • toksiskas gāzes izdalošie
 • sensibilizējošie (jutīgumu izraisošie)
 • ekotoksiskie

Ko darīt ar bīstamajiem atkritumiem?

Kā uzglabāt bīstamos atkritumus?

Bīstamo atkritumu uzglabāšana jāveic tādā veidā, lai tie neradītu bīstamību cilvēka veselībai un apkārtējai videi.

 • Atkritumi ir jāglabā tiem īpaši paredzētā vietā, iepakojumā, kas ir atbilstošs specifiskajai bīstamības klasei – uz bīstamo atkritumu iepakošanu attiecas līdzīgi principi kā uz bīstamo vielu un maisījumu iepakošanu.
 • Uzglabāšanas laikā bīstamo atkritumu iepakojumam jābūt arī atbilstoši marķētam - etiķetē norāda atkritumu nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu, iepakošanas datumu un iepakotāju, kā arī brīdinājuma zīmes atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.

Kur nodot bīstamos atkritumus?

Bīstamie atkritumi jāutilizē, nododot tos specializētiem uzņēmumiem, kuriem ir atļaujas šādu darbību veikšanai.
Šeit apkopoti atsevišķi bīstamo atkritumu savākšanas un utilizācijas operatori, kā arī bīstamo atkritumu veidi, ar kuriem tie strādā:

 • BAO – rūpnieciskie atkritumi, medicīniskie atkritumi, smagos metālus saturošie atkritumi, piesārņotas gruntis, autoservisu atkritumi, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi;
 • EKO OSTA - rūpnieciskie atkritumi, piesārņotas gruntis, autoservisu atkritumi;
 • Dīlers - elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, autoservisu atkritumi, medicīniskie atkritumi;
 • Lautus – ražošanas atkritumi.
 • CORVUS - nodarbojas ar bīstamo atkritumu pārvaldes sistēmu izveidošanu un ieviešanu uzņēmumos, naftas produktu savākšanu un utilizāciju, naftas produktu atkritumu pārstrādi ottreizējai izmantošanai, industriālo uzņēmumu komplekso apkalpošanu veicot dažādu atkritumu veidu un produktu savākšanu.