Valmis ohutuskaardi kontrollnimekiri

Projekti LIFE Fit for REACH raames on valminud ohutuskaardi kontrollnimekiri, mis aitab kontrollida ohutuskaardi kvaliteeti. Näiteks on vajalik jälgida, et ohutuskaardil oleks kõik 16 jagu (vastavalt REACH-määruse Lisale II). 

Ohutuskaart (SDS, Safety Data Sheet) kuulub konkreetse kemikaali juurde ja peab andma piisavat teavet selle ohutuks käitlemiseks ja kasutamiseks. Kemikaaliriskide paremaks haldamiseks on oluline, et teave oleks õige ja kasulik ning seetõttu peaksite veenduma, et ohutuskaart on hea kvaliteediga. Koostatud lihtne kontrollnimekiri näitab, kuidas saab kvaliteeti hinnata.

Ohutuskaart peab olema kõigil CLP-määruse kohaselt klassifitseeritud ainetel või segudel. Soovitus kemikaalide kohta ilma ohutuskaardita: paluge tarnijal esitada ohutuskaart või kinnitus selle kohta, et ainet/segu ei klassifitseerita CLP-määruse kohaselt ega nõuta teavet reguleerivate õigusaktide või spetsiifiliste ohutusnõuannete kohta. Ohutuskaarti reguleerib REACH-määrus (Artikkel 31, Lisa II). 

Ohutuskaardi kontrollnimekirja alla laadimiseks vajuta siia.