Suhtlus ametnikega

Kemikaalidest tulenevad ohud inimtervisele, keskkonnale ja varale, olid põhjuseks, miks hakati riiklikul tasandil kemikaalide käitlemist kontrollima. Riskide ohjamise meetodid, mis on toodud välja siis kodulehel, aitavad ettevõtetel maandada kemikaalide käitlemisega kaasnevaid riske. Amentike roll on jälgida tingimustest kinni pidamist ning vajadusel kehtestama piiranguid või keelde, kui nõuded ei ole täidetud.

Selle süsteemi oluliseks elemendiks on ettevõtete ja ametnike omavaheline suhtlus, mis toimib läbi aruandluse ja lubade ning litsentside taotlemise:

  1. Aine registreerimine

Eesmärgiks on tagada, et tootajad ja maaletoojad koguvad konkreetse aine kohta infot ja kasutavad seda riskianalüüsi loomisel ja riskide vähendamise meetmete koostamisel. See on oluline ettevõtetele, kes toodavad või importivad aineid (ained kui sellised, aga ka segud ja teatud juhtudel ka tooted) rohkem kui 1 tonn aastas.

  1. Ainest teatamine

https://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp/cl-inventory/notification-to-the-cl-inventory

Ainest tuleb teatada klassifitseerimis- ja märgistusandmikku ühe kuu jooksul alaes selle turustamisest. Eesmärgiks on teha võimalikult palju informatsiooni kõigile kättesaadavaks, et liikuda ühtse klassifikatsiooni suunas. Teate edastamine on oluline ettevõtetele, kes tootavad või impordivad Euroopa Liitu aineid,:
- mis pm registreeritud(?) REACH-määruse kohaselt
- mis on klassifitseeritud ohtlikeks või mille kvaliteet on ebapiisav

Teatud juhtudel peab teatama ka segudest ja toodetest. (Millised need juhud on?)

 

  1. Autoriseerimine
  • REACH-määruse Lisa XIV: autoriseerimine
  • Kandidaatlist

Eesmärgiks on vahetada välja kõik väga ohtlikud ained. Kandidaatainete list on oluline ettevõtetele, kes toovad loetletud aineid turule või kasutavad neid.

Kemikaaliseaduse §38 kohaselt teostavad riiklikku järelvalvet Eestis kemikaalide osas järgnevad ametkonnad:
1) Keskkonnainspektsioon

2) Päästeamet

3) Tarbijakaitseamet

4) Tehnilise Järelevalve Amet

5) Terviseamet

6) Tööinspektsioon

7) Maksu- ja Tolliamet

https://www.riigiteataja.ee/akt/KemS