CLP-määruse rakendamine

Projekti LIFE Fit for REACH raames on Terviseamet tõlkinud eesti keelde Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) koostatud CLP-määruse kriteeriumite rakendamise juhendi.

CLP-määrus on kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele õiguslikult siduv ja vahetult kohaldatav kõikides tööstussektorites. See kohustab ainete või segude tootjaid, importijaid või allkasutajaid oma ohtlikke kemikaale enne turuleviimist asjakohaselt klassifitseerima, märgistama ja pakendama.

CLP-määruse üks põhieesmärk on tuvastada, kas ainel või segul on omadusi, mille tõttu see tuleb klassifitseerida ohtlikuks. Seega on ohutusteabe edastamise esimeseks sammuks klassifitseerimine.

Kui asjaomane teave aine või segu kohta (nt toksilisusandmed) vastab CLP-määruse klassifitseerimise kriteeriumidele, määratakse ainele või segule sellega seotud ohtude tuvastamiseks ohuklass ja -kategooria. CLP-määruse ohuklassid hõlmavad füüsikalisi, tervise-, keskkonna- ja muid ohte.