Rahvusvahelised õigusaktid

REACH-määrus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)
CLP-määrus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist
Veepoliitika raamdirektiiv Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik
Helsingi Konventsioon
Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon
Ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi määrus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta
RoHS-direktiiv Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes
Stockholmi konventsioon Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioon
Mänguasjade ohutuse direktiiv Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta
SEVESO Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise ja nõukogu direktiivi 96/82/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta
Tööstusheidete direktiiv Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta
Rotterdami konventsioon Teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitlev Rotterdami konventsioon
Detergendi määrus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 648/2004 detergendi kohta