Iegāde

Iegādājoties ķīmiskās vielas, ievērojiet REACH regulas prasības un labās prakses principus:

1. Reģistrācijas numurs

  • Pārliecinieties, vai vielai, ko iegādājaties, ir piešķirts reģistrācijas numurs saskaņā ar REACH regulu

Viela jāreģistrē tās ražotājam vai piegādātājam. Jautājiet piegādātājam par vielas reģistrācijas statusu. Reģistrētās vielas ir apkopotas Eiropas ķimikāliju aģentūras mājaslapā. Tur var redzēt arī to, kas vielu ir reģistrējis.

2. Drošības datu lapa (DDL)

  •     Ķīmiskās vielas piegādātājam ir jānodrošina DDL  - to nosaka likums

DDL var būt izdrukātā veidā, bet var būt arī elektroniskā formātā piegādātāja datu bāzē. Ja tā ir datu bāzē, parūpējieties, lai visiem darbiniekiem, īpaši, tiem, kas darbosies ar bīstamu vielu, DDL būtu pieejama.

  • Pirms iegādes izskatiet DDL

Pārliecinieties, vai vielai nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi, piemēram, temperatūra.

3. Ķimikālijas, uz kurām attiecas ierobežojumi

  • Pārbaudiet, vai uz ķimikāliju, ko plānojat iepirkt, neattiecas ierobežojumi

Vielu, protams, var lietot arī tad, ja šādi ierobežojumi ir, taču tad tā izmantojama saskaņā ar ierobežojumu nosacījumiem. Piegādātājiem DDL 15.punktā ir jāiekļauj informācija par to, vai uz vielu attiecas kādi īpaši ierobežojumi.  REACH regulas XVII pielikumā ir apkopoti ierobežojumi attiecībā uz dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu.  

  • Pārbaudiet, vai ķimikālija, ko vēlaties iegādāties, nav licencēšanas sarakstā

REACH regulas XIV pielikums ir saraksts ar vielām, uz kurām attiecas licencēšana. Ja izmantojat vielu no šī saraksta, jums vajadzētu apsvērt minētās vielas aizvietošanu ar nekaitīgāku alternatīvu.

  • Pārliecinieties, vai jūsu plānotajam vielas izmantošanas veidam nav nepieciešama licencēšana

Pārbaudiet, vai jūsu plānotais vielas lietojums, ir reģistrēts. Ja nav, jums jānodrošinās, ka nepieciešamā licencēšana tiek veikta, pirms iepērkat vielu.

4. Samaziniet bīstamo vielu apjomus

  • Iegādājaties tikai tik, cik jūsu uzņēmuma darbībai nepieciešams

Mazāku bīstamo vielu apjomu iegāde un izmantošana, nozīmē arī mazāk radīto bīstamo atkritumu daudzumu. Tāpat tas nozīmē, ka būs vajadzīga mazāka speciāli nodalīta un atvēlēta vieta, kur bīstamās vielas uzglabāt.

5. Mazāk bīstamas alternatīvas

  • Ja iespējams, izvēlieties drošākas alternatīvas

Izpētiet citas vielas, metodes, procedūras, kas varētu prasīt mazāku bīstamo vielu izmantošanu.

6. Ķīmisko vielu inventarizācija

  • Atjauniniet informāciju jūsu uzņēmuma ķīmisko vielu inventarizācijas sarakstā

Uzņēmumam jābūt inventarizācijas sarakstam, kurā apkopta informācija par visām vielām, kas uzņēmumā tiek lietotas un uzglabātas.