palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

Ķīmisko vielu pārvaldība uzņēmumos - mūsu ekspertu secinājumi

Projekta eksperti strādāja ar aptuveni 90 sadarbības uzņēmumu gadījumiem Baltijas valstīs.

Aptuveni puse gadījumu bija saistīta ar bīstamo ķīmisko vielu aizvietošanu (aizvietojot vielas ar alternatīvu vielu, tehnoloģiju vai funkcionālu alternatīvu); pārējos gadījumos tika īstenoti organizatoriski pasākumi (ķīmisko vielu uzskaites uzlabošana vai izveidošana, darba drošības jautājumu risināšana, drošības datu lapas pārbaudes u.tml.). Papildus tam, 45 uzņēmumi saņēma mazākas konsultācijas, piemēram, par kādu noteiktu ķīmisko vielu pārvaldības jautājumu.

Secinājumi pēc sadarbības ar uzņēmumiem:

  • Galvenie stimuli situācijas uzlabošanai uzņēmumos ir tiesību aktu ievērošana, klientu prasības, darbinieku aizsardzība, efektīvāka ražošana, uzņēmuma tēls.
  • Šķēršļi aizvietošanai: pārāk lieli ieguldījumi, alternatīvu trūkums vai to izmaksas, aizstājējus saturošu produktu darbības nenoteiktība, trūkumi iekšējā organizācijā, piemēram, cilvēkresursu trūkums, iekšējā komunikācija, sadarbība ar iepirkumu nodaļu vai vadības atbalsts.
  • Mazāk bīstamu ķīmisku vielu vai produktu alternatīvas nav viegli pieejamas. Saziņa ar piegādātājiem ir viens no veidiem, kā saņemt palīdzību.
  • Iespējamo alternatīvu izvēli ierobežot klientu prasības un rūpniecības standarti, kā arī ierobežotas iespējas pielāgot esošās tehnoloģiju.
  • Ar ķīmisko vielu risku pārvaldību un aizvietošanu ir iespējams strādāt tikai tad, ja ir iesaistīta uzņēmuma augstākā vadība. Parasti vadītājus var pārliecināt, ja ir veikts problēmas izvērtējums un ir skaidri argumenti. Uzņēmuma vadība var ierosināt šādus procesus, ja viņi tiek (vairāk) informēti par šo jautājumu.
  • Ja tiek noteikta atbildība par ķīmisko vielu riska pārvaldību, personai bieži ir arī daudz citu uzdevumu, piemēram, atbildība par vides vai darba drošību. Ķīmisko vielu riska pārvaldība kopumā ir labāka uzņēmumos, kuros ir skaidri sadalīti uzdevumi.
  • Daudzi pakārtotie lietotāji piegādes ķēdes beigās nezina par ķīmiskām vielām un par to bīstamību.
  • Kad uzņēmumi ir informēti un apmācīti, tie lielākoties ir motivēti ieviest uzlabojumus. Tomēr daudz ir atkarīga arī no resursu pieejamības, vienošanos ar vadību utt.
  • Svarīgs vēstījums citiem uzņēmumiem - aizvietošana ir iespējama arī ar salīdzinoši zemām izmaksām.
  • Un vēl viens pozitīvs novērojums - videi draudzīga attieksme uzņēmumiem parasti ir liela vērtība.