Uzglabāšanas vieta

Vieta

Viens no galvenajiem ķīmisko vielu drošas uzglabāšanas aspektiem ir pareizi ierīkota noliktava. Vispirms jāizvēlas piemērota vieta (saskaņā ar nacionālo likumdošanu, telpisko plānošanu un citiem normatīviem dokumentiem), kuru neietekmē tādi faktori kā plūdi, nestabila grunts u.c. un kuru apstiprinājušas atbildīgās institūcijas. Uzglabāšanas teritorija ir atbilstoši jāpārvalda. Tai jāatbilst ugunsdrošības noteikumiem. Jānodrošina, ka ķīmiskās vielas nenonāk augsnē, virszemes un gruntsūdeņos. Noliktavu teritorijā jābūt ierīkotiem gājēju celiņiem, ieejai un pieejai mehanizētiem transportlīdzekļiem, pietiekamam apgaismojumam, brīdinājuma zīmēm, evakuācijas shēmām un ierīkotām ugunsdzēšanas sistēmām, piemēram, dūmu detektoriem, ugunsdzēšamajiem aparātiem, ugunsdzēsības šļūtenēm, izsmidzinātājiem. Ieteicams nodrošināt sekundāro ierobežojošo sistēmu, lai izvairītos no ķīmisko vielu nonākšanas vidē avārijas gadījumā, piemēram, liela mēroga ķīmisko vielu noplūde vai ugunsgrēks, kas ir novērsts, un rezultātā rodas ar ķīmiskām vielām piesārņots ūdens, ko nepieciešams savākt un no to atbilstoši likvidēt. 

Iekštelpas

Uzglabāšanas telpās, kur tiek glabātas gaistošas ķīmiskās vielas, ir jāierīko pareiza ventilācija. Ja ķīmiskās vielas ir jūtīgas pret temperatūras izmaiņām, tā ir jāuztur nepieciešamajā līmenī vai jāierīko citas speciālas iekārtas. Iekštelpas ir jāaprīko ar nedegošiem, pret ķīmiskām vielām izturīgiem materiāliem, lai pasargātu ēkas konstrukciju.
Ēkai arī jābūt izturīgai gadījumos, ja ārpus tās izceļas ugunsgrēks. Iekštelpās ir jānovērš visi iespējamie aizdegšanās avoti, un elektroniskajām iekārtām vai elektrosistēmām jābūt labā tehniskajā kārtībā. Ja tiek konstatēti jebkādi bojājumi, tie nekavējoties jānovērš.
Noliktavu strādnieki jāapmāca ugunsdzēsības un darba drošības jautājumos un jāseko, lai viņi šīs prasības ievērotu.
Noliktavu aprīkojumam - plauktiem un skapjiem - jābūt izgatavotiem no ugunsdrošiem, pret ķīmiskām vielām izturīgiem materiāliem. Aprīkojums jānovieto uz līdzenas, stabilas virsmas. Skaidri jānorāda maksimālais svara limits, un to nedrīkst pārsniegt. Uzliesmojošus šķidrumus, piemēram, šķīdinātājus vislabāk uzglabāt skapjos. Uz apakšējiem plauktiem jāizvieto smagākie iepakojumi. Ja tiek izmantots iekrāvējs vai cita veida transportlīdzekļi, ir jānovērš sadursmes iespējas.
Uzglabāšanas telpā var izvietot absorbējošu materiālu, lai novērtu nelielas ķīmisko vielu noplūdes.
Ja ķīmiskās vielas tiek uzglabātas zem klajas debess, jānodrošina, lai konteineri ir ūdens necaurlaidīgi un vieta ir pienācīgi nosegta.