Rīcība negadījumos

Lai gan drošības pasākumi nevar pilnībā garantēt, ka negadījumi nenotiks, tomēr tie var ievērojami samazina to iespējamību. Tāpēc ir svarīgi zināt, kā rīkoties negadījumos un arī pēc tiem (seku likvidēšana un ķimikāliju drošība).
Ķīmiskās vielas noplūdes gadījumā pēc tam, kad ir nodrošināta personīgā un darbinieku drošība, jāievēro pasākumi, kas minēti konkrētās vielas DDL 6.sadaļā. Ugunsgrēka vai sprādziena gadījumā jāievēro ugunsdrošības noteikumi. 

Tāpat svarīgi zināt, kā rīkoties liela mēroga ķīmisko vielu negadījumos. Informāciju par to var atrast Seveso (III) direktīvā 2012/18/ES. Tās mērķis ir lielu negadījumu, kuros iesaistītas bīstamās vielas, novēršana, šādu avāriju seku gan attiecībā uz cilvēku veselību, gan vidi ierobežošana.
Direktīva attiecas uz uzņēmumiem, kur, piemēram, pārstrādes vai uzglabāšanas laikā atrodas liels apjoms ķīmisko vielu. Direktīvas neskar noteiktas nozares, piemēram, kodolspēkstacijas vai bīstamo vielu pārvadāšanu, ko regulē citi likumdošanas akti, nodrošinot līdzvērtīgu aizsardzības līmeni.