Starptautiskie likumi

Īsais nosaukums Oficiālais nosaukums
REACH regula Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu
CLP regula Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu
Ūdens struktūrdirektīva
Helsinku Konvencija

Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvencija

 

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 689/2008 (2008. gada 17. jūnijs) par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

RoHS direktīva Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2002/95/EK (2003. gada 27. janvāris) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās
Stokholmas Konvencija

Stokholmas konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem

Rotaļlietu direktīva

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2009/48/EK (2009. gada 18. jūnijs) par rotaļlietu drošumu

SEVESO
Kancerogēnu un mutagēnu direktīva Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2004/37/EK (2004. gada 29.aprīlis) par darba ņēmēju aizsardzību pret  risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
IPPC/IED direktīva Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2010/75/ES(2010.gada 24.novembris) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (pārstrādāta versija)
PIC regula