Likumi

Nacionālie normatīvi
Ķīmisko vielu likums
Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 795
Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze
 
Ministru kabineta 27.08.2013. noteikumi Nr. 628
Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem
Ministru kabineta 05.02.2013. noteikumi Nr. 84
Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās
Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumi Nr. 131
Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi
Ministru kabineta 12.07.2011. noteikumi Nr. 563
Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm
Ministru kabineta 15.05.2007. noteikumi Nr. 325
Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās
Ministru kabineta 03.04.2007. noteikumi Nr. 231
Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem
Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumi Nr. 448
Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem

Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumi Nr.186
Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus

Ministru kabineta 03.04.2007. noteikumi Nr.231
Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem