padedaįmonėms užtikrinti efektyvų cheminių medžiagų valdymą ir įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą

Kandidatinis didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašas (SVHC) pasipildė keturiomis naujomis medžiagomis

2019 07 31

 

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), įtraukė keturias naujas chemines medžiagas į kandidatinį SVHC sąrašą, dėl jų toksiškumo reprodukcijai, endokrininę sistemą ardančių ir kitų susirūpinimą keliančių savybių. Pastarosioms yra priskiriamos: rimtas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai, taip pat mutageninės, kancerogeninės ir reprotoksinės savybės (CMR), taip pat patvarios, besikaupiančios ir toksinės (PBT) bei labai patvarios ir labai besikaupiančios (vPvB) savybės. 

 

Naujai įtrauktos medžiagos į Kandidatinį autorizuotinų medžiagų sąrašą ir jų SVHC savybės:

 

 

Medžiagos pavadinimas

EC numeris

CAS numeris

Įtraukimo priežastis

Naudojimo pavyzdžiai

1

2-metoksietilacetatas

203-772-9

110-49-6

Toksiškas reprodukcijai (57 straipsnis (c))

Neregistruotas pagal REACH

2

Tri(4-nonilfenil, šakotos ir linijinės grandinės) fosfitas (TNPP) su ³ 0,1 (pagal masę) 4-nonilfenolio, šakotos ir linijinės grandinės (4-NP)

 

 

Endokrininę sistemą ardančios savybės (57 straipsnis (f) – aplinka)

Naudotas kaip antioksidantas  polimerų stabilizavimui.

3

2,3,3,3 tetrafluoro – (heptafluoropropoksi) propioninė rūgštis, jos druskos ir jos acilhalogenidai (apimantys bet kuriuos jų izomerus ir jų derinius)

 

 

Susirūpinimas dėl galimo rimto poveikio aplinkai (57 straipsnis (f) – aplinka)

 

Susirūpinimas dėl galimo poveikio žmogaus sveikatai (57 straipsnis (f) – žmogaus sveikata)

Pagalbinį medžiaga fluorintų polimerų gamyboje

4

4-tert-butilfenolis

202-679-0

98-54-4

Endokrininę sistemą ardančios savybės (57 straipsnis (f) – aplinka)

Naudojamas dengiamuosiuose gaminiuose, polimeruose, klijuose, hermetikuose ir  kitų medžiagų sintezei.

 

Kandidatinis SVHC sąrašas yra sąrašas medžiagų, kurios gali turėti rimtą poveikį žmonių sveikatai ar aplinkai. Medžiagos, įtrauktos į Kandidatinį sąrašą, taip pat žinomos kaip labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos ir vėliau gali būti įtrauktos į Autorizuotinų medžiagų sąrašą. Kai medžiagos patenka į autorizuotinų medžiagų sąrašą, pramonės įmonės turi kreiptis dėl leidimo toliau naudoti konkrečią medžiagą po „saulėlydžio datos“.

 

Įtraukus cheminę medžiagą į Kandidatinį sąrašą, įmonės gali turėti teisinių įpareigojimų. Šie įpareigojimai gali būti taikomi atskirai išvardytai medžiagai, mišiniams ar gaminiams. Konkrečiai, bet kuris gaminių, kurių sudėtyje yra Kandidatiniame sąraše esančios medžiagos koncentracija didesnė nei 0,1% (pagal masę), tiekėjas turi informuoti tolimesnius vartotojus.  Be to, gaminių, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, importuotojai ir gamintojai per šešis mėnesius nuo jos įtraukimo į Kandidatinį sąrašą (2019 m. Liepos 16 d.) turi pranešti apie tai ECHA. Informaciją apie šiuos įsipareigojimus ir susijusias priemones galima rasti ECHA svetainėje (www.echa.europa.eu).