Ligi 90 ettevõtet tegid projekti käigus muudatusi

Fit for REACHi raames on projektieksperdid Balti riikides töötanud ligi 90 juhtumiga. Ligikaudu pooled juhtumitest on suunatud ohtlike kemikaalide asendamisele (tehnilised või funktsionaalsed alternatiivid). Teiste juhtumite korral rakendati organisatsioonilisi meetmeid (kemikaalide inventuuri parandamine või koostamine, tööohutuse küsimused, ohutuskaardi kontrollimine jne). Lisaks nõustati 45 ettevõtet mõne konkreetse küsimuse, ohutuskaardi kontrollimise vms osas.

Tähelepanekud ettevõtte tööst:

  • Peamised stiimulid ettevõtete olukorra parandamiseks on seaduste järgimine, klientide nõuded, töötajate kaitse, tõhusam tootmine, ettevõtte kuvand.
  • Täheldatud asendustõkked olid suuremate investeeringute vajadus, alternatiivide puudumine või kulud, asendajaid sisaldavate toodete toimivuse ebakindlus, puudujäägid sisekorralduses, nt vastutavate isikute puudumine, sisekommunikatsioon, koostöö ostuosakonnaga või juhtkonna tugi.
  • Vähem ohtlikke kemikaale või toodete alternatiive pole lihtsalt saadaval. Tarnijatega suhtlemine on üks viis abi saamiseks.
  • Kliendi nõudmised ja tööstusstandardid võivad piirata nii võimalikke alternatiivide tüüpe kui ka tehnoloogiaid, st nende protsesse / masinaid ei saa alternatiivide tootmiseks või kasutamiseks muuta. Siin on asendusvõimalused väga piiratud, välja arvatud juhul, kui ettevõtted investeerivad muutunud / uutesse tehnoloogiatesse.
  • Kemikaalide riskijuhtimise ja asendamise kallal on võimalik töötada ainult siis, kui on kaasatud ettevõtte tippjuhtkond. Tavaliselt saab tippjuhte veenda probleemi hea hindamise ja selge argumentatsiooniga. Tippjuhtkond võib selliseid protsesse algatada, kui nad on probleemist rohkem teadlikud.
  • Kui määratakse vastutus kemikaalide riskijuhtimise eest, on inimesel sageli ka palju muid ülesandeid, nt keskkonna või töötajate kaitsega. Kemikaalide riskijuhtimise üldised tulemused on paremad nendes ettevõtetes, kus on selgelt jaotatud ülesanded.
  • Paljud tarneahela lõpus asuvad kasutajad ei tea kuigi palju kemikaalidest ja nende ohtlikkusest.
  • Kui ettevõte on teadlik ja koolitatud, on see motiveeritud oma tegevust parandama. Kuid meetmete rakendamine sõltub ka ressursside olemasolust, juhtkonna kokkuleppest jne.
  • Oluline sõnum teistele ettevõtetele on see, et asendamine on võimalik suhteliselt madalate kuludega.
  • Ja viimane positiivne tähelepanek on see, et keskkonnasõbralikkus on ettevõtete jaoks üldiselt kõrge väärtus.