toetabettevõtteid kemikaalide tõhusamal haldamisel
ja ohtlike ainete asendamisel

Kemikaaliohutus on Scanfili konkurentsieelis

Projekti FFR2 partner Scanfil tegeleb telekommunikatsiooni ja tööstuselektroonika tootmisega. Paraku vajavad mõlemad valdkonnad ohtlike kemikaalide kasutamist. 

Tehases on igapäevaselt kasutusel üle 300 ohtliku kemikaali. Nende käitlemise protseduurid on tehases täpselt paigas ning töökeskkonda juurutatud. Perioodiliselt toimuvad töötajate koolitused ja kõik tegevused tehakse vastavalt ettevõtte parimatele teadmistele. Uusi teadmisi ja praktikaid tuleb aga pidevalt juurde ning seetõttu on kemikaalide riskijuhtimissüsteemide parem juurutamine tavapraktikasse kindlasti vajalik. Seeläbi väheneb ohtlike ainete kasutamine, nendega kokku puutumine ja lõpuks ka võimalik emissioon.

Ühe projekti tegevusena juurutab Scanfil uue kemikaalide haldamise tarkvara, mis võimaldab parema ülevaate saamist kemikaalide ostmisest ja kasutuselevõtust. Nii saab informatsiooni, millistel töökohtadel ja millistes kogustes on kasutusel kõige ohtlikumad kemikaalid, et rakendada tõhusaid töökeskkonna ohutuse meetmeid. Samuti kogub süsteem kokku ohutuskaardid ja teeb need töötajatele kättesaadavaks.

Projektitegevuste keskmes on kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste (CMR) kemikaalide asendamine ohutumate alternatiividega. Potentsiaalseid alternatiive plaanitakse testida ja analüüsida nende kasutegurit tootmisprotsessis nii majanduslikus kui keskkonnamõju vaates.

Plaanis on galvaanikas kasutatavate kemikaalide hoiustamistingimuste parendamine. Praegune hoiuruum on kitsas, kemikaalid ei mahu enam ära. Kemikaalide ladustamisalal parandatakse ohutust ja viiakse see vastavusse kõikide nõuetega.

Ettevõte soovib täiustada ka reovee puhastussüsteemi, et paremini ohtlikke kemikaale püüda ja selle valdkonna nõuetele vastata. Vajalikud on uued toruotsa lahendused, mida projektis soovitakse leida ja rakendada.

Scanfili keskkonna- ja töökeskkonnapoliitika sätestab, et töötatakse pidevalt kahjuliku keskkonnamõju vältimiseks. Seetõttu on ka üks keskkonnaeesmärk otsida järjepidevalt alternatiive ohtlike kemikaalide tootmisest väljavahetamiseks. Seda eesmärki täidetakse ka projekti FFR2 tegevuste käigus.